ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 

ประวัติบ้านทาทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 
ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม
อาณาเขต ทิศเหนือ จดอาณาเขตอำเภอเมืองลำพูน
  ทิศใต้ จดที่ลำน้ำแม่ตู๊ด
  ทิศตะวันออก

จดหมู่  2  บ้านเหมืองลึก  ตำบลทาทุ่งหลวง

  ทิศตะวันตก จดหมู่ 1  บ้านทาทุ่งหลวง  ตำบลทาทุ่งหลวง
   
ประวัติหมู่บ้าน  
    คำบอกเล่าสืบกันมาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 70 ปี บ้านทุ่งทองกวาว แรกเริ่มเดิมทีชื่อบ้าน “ป่ากว๋าว” สาเหตุที่ชื่อนี้เพราะมีต้นกว๋าวมากมายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และจะออกดอกบานสะพรั่ง ซึ่งทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นแพะมีแมกไม้นาๆพันธุ์ เริ่มต้นก็มี 2 ครอบครัว มาสร้างหลักปักฐานก่อน มีครอบครัวของพ่อน้อยตา – แม่ยอด และพ่อน้อยถา – แม่เลี่ยม จำสุกุล ต่อมาก็มีอีกหลายครอบครัวเข้ามาอยู่รวมกัน เพราะว่าใกล้กับที่สวน ที่นา รวมถึงที่เลี้ยงวัว ควาย ก็กว้างขวางดี จนกระทั่ง พ.ศ.2500 มีครอบครัวทั้งหมด 17 ครอบครัว อยู่กลางป่า (แพะ) บางคนก็ว่าแพะอี่แย้ และ “บ้านป่ากว๋าว” ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านแพะน้อย”
   บ้านแพะน้อย ขึ้นอยู่กับบ้านทาทุ่งหลวง เนื่องจากเดิมมีอาณาเขตอยู่ระหว่างชายเขา จะมีต้นไม้ตึง ไม้รัง ไม้เต็ง ขึ้นมากมาย เป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน เช่น เห็ด ฟืน หน่อไม้ กบ เขียด ตามลำห้วย และของป่าอีกมากมาย ที่เรียกว่าบ้านแพะน้อย เพราะเป็นป่าไม้ที่มีผู้คนเข้าไปอยู่น้อยมาก เพราะไม่ค่อยมีน้ำในการอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะฤดูร้อนครั้งนั้นต้องไปหาบเอาน้ำจากลำน้ำแม่ทา ซึ่งหากจากหมู่บ้านไป 2 กิโลเมตร ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก จึงไม่ค่อยมีใครเข้าไปอาศัยอยู่ ต่อมาการพัฒนาที่ดินได้จัดโครงการหมู่บ้านป่าไม้แปลง 2 ขึ้นผู้คนจึงหลั่งไหลเข้าไปจับจองและไปอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2530 ได้แยกจากหมู่บ้านทาทุ่งหลวง มาตั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านแพะน้อย และได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่า ชื่อบ้านแพะน้อย นี้ดูไม่ไพเราะเลย มติประชุมเห็นพองตองกันว่าควรให้ชื่อใหม่ว่า “ทุ่งทองกวาว” โดยให้เหตุผลว่า บริเวณแห่งนี้มีต้นทองกวาวอยู่เป็นจำนวนมาก และชื่อก็เป็นมงคลดี อีกทั้งหมู่บ้านเราแยกจากบ้านทาทุ่งหลวงมาสมควรให้มีคำว่า “ทุ่ง” ติดอยู่บ้างถ้าจะดี ทุกคนก็จึงตกลงตามนั้น
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 นายแสวง คำวงษา 10 ปี 2532 - 2542
2 นายเพลิน ถากาศ 2 ปี 2542 - 2543
3 นายสนั่น หล้าบุญตัน 5 ปี 2543 - 2548
4 นายแสวง คำวงษา 3 ปี 2548 - 2551
5 นายอุดม กันทากาศ 6 เดือน 20 ก.พ. – 20 ส.ค.
6 นายสมภณ บุญตัน 2551 – ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM