ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 

ประวัติบ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 
ภูมิประเทศ หมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ราบ อยู่ทางทิศตะวันออก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง ติดทางหลวง หมายเลข 1033 แม่ทา-ท่าจักร ห่าง จากที่ว่าการอำเภอแม่ทา มาทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ จดลำน้ำแม่ตู๊ด  และบ้านป่าบง ตำบลศรีบัวบาน
  ทิศใต้ จดลำน้ำแม่ทา
  ทิศตะวันออก

จดเขตตำบลทาสบเส้า

  ทิศตะวันตก จดเขตหมู่  4 บ้านหนองยางไคล  ตำบลทุ่งหลวง
   
ประวัติหมู่บ้าน  
    บ้านหนองยางฟ้า เดิมเรียกว่า บ้านหนองยังผ้า (ตากผ้า) พระอธิการเถาว์ อภิวํโส อดีตเจ้าอาวาสทาหนองยางไคล องค์ที่ 2 ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณกว่า 300 ปี มาแล้วได้มีพระธุดงค์ องค์หนึ่งเดินจาริกแสวงหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรม เมื่อมาถึงบริเวณหนองน้ำแห่งนี้ ได้นำผ้าจีวรมาซักและตาก (ภาษาพื้นเมืองว่า ยังผ้า) และพระธุดงค์ได้พักบริเวณนี้ระยะหนึ่ง ชาวบ้านที่ไปหาของป่าได้มาพบเข้าจึงชวนกันไปทำบุญใส่บาตร โดยถือว่าตรงหนองน้ำที่มีผ้าตากเป็นเครื่องหมายว่าตรงนั้นมีพระอยู่ จนเรียกกันติดปากว่า “หนองยังผ้า” ซึ่งตอนนี้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นสุสานของหมู่บ้านหนองยางไคล ส่วนหมู่บ้านเดิมๆ อยู่อีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำแม่ทาเรียกว่า “บ้านผาขวาง” ซึ่งห่างจากหมู่บ้านนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้อพยพย้ายมาเมื่อประมาณ 50 ปี โดยการนำของนายบุญทัย ศิลาศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลทากาศ (ในครั้งนั้น) โดยได้เล็งเห็นว่าการปกครองเป็นไปด้วยความลำบาก เพราะต้องข้ามลำน้ำแม่ทา สะพานก็ไม่มี ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวต้องปกครอง 3 หมู่บ้าน คือบ้านผาขวาง บ้านหนองยางไคล บ้านท้องฝายดอยแช่ จึงได้ชักชวนลูกบ้านมาอยู่ใกล้ๆ คือ หนองยังผ้า ซึ่งใกล้ต่อการปกครอง สะดวกปลอดภัย ไปทางอำเภอและสถานีรถไฟหนองหล่ม โดยได้เริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2496 ครอบครัวที่มาตั้งแรก ๆ มีอยู่ 5 หลัง พ่อหลวงเสาร์ แม่หลวงเอ้ย พุทธวงค์,พ่อหลวงซอน แม่หลวงมูล คำกาศ, พ่อหลวงแก้ว แม่หลวงจันทร์ คำกาศ, พ่อหลวงอุ่น แม่หลวงหลวง ปันกาศ, พ่อหลวงหนานจันทร์ แม่หลวงจันทร์ ตื้อกาศ ส่วนการที่ชื่อหมู่บ้านเพี้ยนไปจากเดิม จากคำว่ายังผ้ากับยังฟ้าทั้งภาษาพูดและเขียนใกล้เคียงกันมาก จึงทำให้ผู้คนเรียกขานเพี้ยนไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันมาเป็นบ้านหนองยางฟ้า ประมาณ พ.ศ. 2515 โดยเดิมอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลทากาศ ร่วมกับหมู่บ้านหนองยางไคล ต่อมาเมื่อปี 2524 ได้แยกออกจากตำบลทากาศ เป็นหมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง ต่อมาเมื่อปี 2537 ได้แยกออกจากบ้านหนองยางไคล เป็นบ้านหนองยางฟ้า เป็นหมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง มีนายเมืองคำ แสงกาศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 นายเมืองคำ แสงกาศ 2530 – 2532
2 นายบุญรัตน์ บุญมากาศ 2532 – 2537
3 นายเมืองคำ แสงกาศ 2537 – 2542
4 นายวิโรจน์ ขันคำกาศ 2542 – 2543
5 นายประสิทธิ์ ตันกาศ 2543 - 2553
6 นายชัยเดช ร่มป่าตัน 2553-ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM