ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 

ประวัติบ้านหนองยางไคล  หมู่ที่ 4
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 
ภูมิประเทศ หมู่บ้านตั้งอยู่ในที่ราบ อยู่ในบริเวณที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง ติดทางหลวง หมายเลข 1033 แม่ทา-ท่าจักร ห่างจาก ที่ว่า การอำเภอแม่ทา มาทางทิศตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ จดลำน้ำแม่ตู๊ด
  ทิศใต้ จดลำน้ำแม่ทา  และหมู่  3  บ้านท้องฝาย  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันออก จดเขตหมู่  5  บ้านหนองยางฟ้า  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันตก จดเขตหมู่  2  บ้านเหมืองลึก  ตำบลทาทุ่งหลวง
   
ประวัติหมู่บ้าน  
    บ้านหนองยางไคล เดิมเรียกว่า “ บ้านหนองยั้งไข้ ” พระอธิการเถาว์ อภิวํโส อดีตเจ้าอาวาสวัดทาหนองยางไคล องค์ที่ 2 ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณกว่า 300 ปี มาแล้วได้มีพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินทางจาริกแสวงหาที่สงบได้มาล้มป่วย (อาพาธ) ลงที่บริเวณใกล้หนองน้ำแห่งนี้ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ภาษาพื้นเมืองว่า ยั้งไข้ และได้พักรักษาตัวใกล้ๆหนองน้ำบริเวณนี้ ซึ่งบริเวณแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ชาวป่าที่ไปหาของป่าผ่านมาพบเข้าได้ช่วยกันพยาบาลและอุปัฏฐากตามสมควร ชาวบ้านจึงเรียกขานหนองน้ำนี้ว่า “ หนองยั้งไข้ ” (หมายถึง พักไข้ ปัจจุบันหนองน้ำแห่งนี้อยู่กลางทุ่งนาและได้ตื้นเขินกลายเป็นทุ่งนาไปแล้ว) เมื่อวันเวลาผ่านไปปี พ.ศ. 2450 ชาวบ้านในตำบลทากาศ เช่น ท้องฝาย หมู่ที่ 1 ต.ทากาศ ทาทุ่งหลวง บ้านไร่(ดอยแช่) หมื่นข้าว และที่อื่นๆ ได้พากันมาถางป่าทำไร่ ทำสวน และขยับขยายมาเป็นหมู่บ้าน ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้คนมาจากทุกสารทิศการพูดจากันจึงมีการผิดเพี้ยนไปจากเดิม “หนองยั้งไข้” มาเป็น “หนองยังไค” และกลายมาเป็นหนองยางไคล ประมาณ พ.ศ. 2515 โดยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลทากาศ ร่วมกับหมู่บ้านท้องฝาย หนองยางฟ้า โดยมีพ่อหลวงจู ตันหลวงกาศ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2524 โดยมีพ่อหลวงเฮื่อง ปะระดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในขณะที่แยกมาเป็นตำบลทาทุ่งหลวง
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 พ่อหลวงจู ตันหลวงกาศ - 2487 ตำบลทากาศ
2 นายมี คำกาศ 2487 – 2488
3 นายเสย แสงกาศ 2488 – 2489
4 นายมี คำกาศ 2489 – 2491
5 นายมา ปานพาน 2491 (3 เดือน)
6 นายมา ปัญญาโนกาศ 2491 - 2495
7 นายบุญทัย ศิลาศักดิ์ 2495 - 2502
8 พ่อหลวงเฮื่อง ปะระดี 2543 – 2548
9 นายคำ ปัญญากาศ 2506 – 2524 ตำบลทาทุ่งหลวง
10 นายชนะ นันติตา 2524 – 2526
11 นายสมบูรณ์ ปาระมีกาศ 2538 – 2545
12 นายทวีวัฒน์ ปะระดี 2545 – 2553
13 นายพินิจ นันติตา 2553-ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM