ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
ประวัติหมู่ 3 บ้านท้องฝาย
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม   เนื้อที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่นา  และหมู่  2
  ทิศใต้ จดที่ลำน้ำแม่ทา
  ทิศตะวันออก จดลำน้ำแม่ทา  และหมู่  4 บ้านหนองยางไคล  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันตก จดลำน้ำแม่ทา  และทุ่งนา
การคมนาคม มีถนนเข้ามาในหมู่บ้านจากทางหลวง หมายเลข 1033 แม่ทา-ท่าจักร ตัดผ่าน ประมาณ 1- 2 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตก ของ อำเภอ แม่ทาไปประมาณ 13 กิโลเมตร
   
ประวัติหมู่บ้าน  
    ตามคำบอกเล่าสืบกันมาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 68 ปี หลังจากเกิดอุทกภัย น้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2480 โดยจากหมู่บ้านไร่ดอยแช่ บ้านสันต๊าว จากนั้นค่อยทยอยกันมาตั้งรกรากทีละหลัง 2 หลัง ที่ขยับขยายมามากที่สุด คงจะเป็นช่วงปี พ.ศ.2423 ซึ่งเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนัก ได้พัดพาเอาหมู่บ้านสันต๊าว ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่ง หายไปหมด ชาวบ้านจึงพากันอพยพมาหาที่ทำกินใหม่ แต่เน้นว่าให้อยู่ใกล้น้ำเป็นเพราะช่วงฤดูร้อน น้ำเกือบทุกที่จะแห้งหายไปเกือบหมด การอพยพครั้งนั้นแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านท้องฝาย ที่ได้ชื่อว่าท้องฝาย เพราะสมัยก่อนมีต้นมะม่วงป่า ต้นใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน ส่วนบ้านกอแฟน ที่ได้ชื่อว่ากอแฟน เพราะสมัยก่อนมีต้นกอแฟน ต้นใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน สำหรับบ้านสันตอ เดิมเรียกว่า บ้านแสนตอ เพราะมีตอไม้สักอยู่เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นแสน ๆ ตอ จึงได้ชื่อว่าแสนตอต่อมาได้เรียนเพี้ยนไปเป็น บ้านสันตอ และได้พัฒนาขยับขยายมาโดยลำดับ ครั้งนั้นขึ้นกับหมู่บ้านเหมืองลึก ตำบลทากาศ ต่อมาได้แยกตำบลมาเป็นตำบลทาทุ่งหลวง จึงได้แยกหมู่บ้านเป็น หมู่ที่ 3 ตำบลทาทุ่งหลวง จนถึงปัจจุบัน
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 นายฟอง บุญเรืองกาศ 2516 - 2520
2 นายปัน วรรณมะกอก 2520 – 2527 ต.ทาทุ่งหลวง
3 นายสวิง ตันกาศ 2527 – 2529
4 นายปัน วรรณมะกอก 2529 – 2534
5 นายบุญนาค จอมเมืองกาศ 2534 – 2537
6 นายสวิง สายเทพ 2537 - 2542
7 นายไสว ติ๊บปุ๊ด 2542 – 2543
8 นายทนัน จินะกาศ 2543 – 2548
9 นายอุดม นันตากาศ 2549 – ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM