ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 •ประกาศมาตรฐานจริยธรรม
 •โครงการบุคคลต้นแบบ
 •รายงานผลโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
 •ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
 •..............................................
 •ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 •ประชาคมหมู่บ้าน
 •โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
 •มาตรการป้องกันการรับสินบน
 •มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 •มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 •แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 •เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
 •ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ งานป้องกันฯ
 •ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
 •มาตรฐานการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานการประเมินผล 12 เดือน ปี 61
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2562)
 •รายงานการประเมินผลแผนฯ 6 เดือน ปี 62
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 สมัยสามัญที่ 4
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยแรก
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 •พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562
 •รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
 •ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านระบบ egp
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
 •มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 •..............................................
 •คู่มือประชาชน
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การแจ้งขุดดิน
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •..............................................
 •ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
 •..............................................
 •ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
 •ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561
 •ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
 •ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 
 
 
 
 
 
ประวัติบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม   เนื้อที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ จดอาณาเขตอำเภอเมืองลำพูน
  ทิศใต้ จดทุ่งนา  และหมู่  3 บ้านท้องฝาย  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันออก จดทุ่งนา  และหมู่  1 บ้านทาทุ่งหลวง  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันตก จดทุ่งนา  และหมู่  4 บ้านหนองยางไคล  ตำบลทาทุ่งหลวง
อากาศ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อากาศค่อนข้างร้อนจัด อบอ้าว
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างหนาว
  ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม อากาศค่อนข้างหนาว
การคมนาคม มีทางหลวง หมายเลข 1033 แม่ทา – ท่าจักร ตัดผ่าน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ทาไปประมาณ 13 ก.ม.
   
ประวัติหมู่บ้าน  
     หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีกว่า ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 13 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อตามลำเหมืองที่ขุดตัดผ่านจากลำน้ำแม่ทา ไปสู่ที่นา หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล และปลายทางคือหมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง อันมีฝายน้ำล้นอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร เรียกว่าฝายหนอง เมื่อขุดมาถึงตรงสันดินสูง ทำให้ต้องขุดลำเหมืองลึกกว่าที่อื่นๆ ขนาดที่ช้างลงไปเดินตามลำเหมืองเห็นแต่หลังช้าง ว่ากันอย่างนั้น แต่ที่หน้าสนใจมากก็คือโบราณสถานเก่าแก่ของหมู่บ้านนั้นก็คือ บ่อน้ำ แท่นอาบน้ำ และแท่งน้ำ เล่ากันว่า 3 สิ่งนี้เป็นของพระนางเจ้าจามเทวี ครั้งหนึ่งประมาณต้นรัชสมัยพระนางเจ้าจามเทวี ผู้ครองนครลำพูนกำลังก่อสร้างวัง หรือเรียกว่าคุ้มเจ้า ต้องการใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้สัก อันเป็นสิ่งจำเป็นในการก่อสร้าง ดังนั้น พระนาง พร้อมด้วยข้าราชบริพารมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ แต่ลำบากในการลำเลียง เพราะมีลำน้ำแม่ทาขวางกันอยู่ จำต้องทำตะลุมพุก (วงล้อทึบทำด้วยไม้กลม) ให้คนชักลาก โดยตัดไม้เป็นท่อนๆ ลำเลียงอย่างทุลักทุเลพอขึ้นสันดอนเต็มไปด้วยตอ ลำบากในการลำเลียงเป็นคำรบสอง ชาวบ้านเรียกว่า แสนตอ พอถึงบริเวณป่าตรงนี้เป็นที่ราบกว้างมีต้นไม้ปกคุ้มทั่วบริเวณ อากาศเย็นสบายดี จึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารจัดตั้งที่ประทับ และโปรดให้ขุดบ่อน้ำ และสร้างที่เก็บน้ำ พร้อมที่สรงน้ำเพื่อชำระพระวรกาย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปประมาณ 50 เมตร ของบ่อน้ำและโปรดให้ขุดสระน้ำไว้ทางทิศตะวันออก อีก 1 แห่ง เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ลงอาบ อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนี้ ปัจจุบันบ่อน้ำที่เรียกว่า บ่อน้ำเจ้าแม่จามเทวี กว้าง 3 เมตร ลึก 10 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของวัดไปประมาณ 300 เมตร ทางเข้าบริเวณซอยข้างตลาดชุมชนบ้านเหมืองลึก (เข้าซอยหน้าโรงเรียนชุมชนเหมืองลึก
        ส่วนการเข้าอยู่อาศัย นายถา จินะกาศ เล่าให้ว่าราษฏรส่วนใหญ่ได้ย้ายมาจากบ้านสันตด มาครั้งแรกประมาณ 4 – 5 หลังคา มีพ่อหลวงหนานแก้ว แม่หลวงน้อย มาอยู่ก่อนแต่อยู่ได้ไม่นานก็ได้ย้ายไปอยู่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมามีพ่อหลวงหนานลูน แม่หลวงเหิน ชมพูกาศ, พ่อหลวงสม แม่หลวงก้อม จินะกาศ, พ่อหลวงนานเงิน, พ่อหลวงเพชร แม่หลวงตา จินะกาศ ต้นตระกุลคนยองที่เดินทางมาจากสิบสองปันนา ที่อพยพมาอยู่บ้านศรีเมืองยู้เวียงยอง ที่อำเภอเมือง ที่อำเภอเมืองลำพูน เดิมเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลทากาศ ต่อมาเมื่อปี 2523 ได้แยกออกจากตำบลทากาศ เป็นตำบลทาทาทุ่งหลวง เป็นหมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง
 
ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 พ่อหลวงตุ้ม      นันตากาศ 2548 ต.ทากาศ
2 นายมี             แก้วมา 2499 – 2501
3 นายสำราญ      วรรณตุง 2502 - 2504
4 นายเฮือง        ปะระดี 2505 - 2506
5 นายมา           จักขุเรือง 2507 - 2508
6 นายฟอง         บุญเรืองกาศ 2509 - 2516
7 นายบุญ         จินะเป็งกาศ 2517 - 2522
8 นายบุญ         จินะเป็งกาศ (กำนัน) 2523 ตำบลทาทุ่งหลวง - 2528
9 นายแสงเมือง   เสาวภาณี (กำนัน) 2529 - 2533
10 นายสุพจน์       แก้วกาศ (กำนัน) 2534 - 2549
11 นายทศ          เสาวภาณี (กำนัน) 2550 – ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM