ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
ประวัติบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม   เนื้อที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ จดอาณาเขตอำเภอเมืองลำพูน
  ทิศใต้ จดทุ่งนา  และหมู่  3 บ้านท้องฝาย  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันออก จดทุ่งนา  และหมู่  1 บ้านทาทุ่งหลวง  ตำบลทาทุ่งหลวง
  ทิศตะวันตก จดทุ่งนา  และหมู่  4 บ้านหนองยางไคล  ตำบลทาทุ่งหลวง
อากาศ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อากาศค่อนข้างร้อนจัด อบอ้าว
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม อากาศค่อนข้างหนาว
  ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม อากาศค่อนข้างหนาว
การคมนาคม มีทางหลวง หมายเลข 1033 แม่ทา – ท่าจักร ตัดผ่าน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ทาไปประมาณ 13 ก.ม.
   
ประวัติหมู่บ้าน  
     หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีกว่า ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 13 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อตามลำเหมืองที่ขุดตัดผ่านจากลำน้ำแม่ทา ไปสู่ที่นา หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล และปลายทางคือหมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง อันมีฝายน้ำล้นอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร เรียกว่าฝายหนอง เมื่อขุดมาถึงตรงสันดินสูง ทำให้ต้องขุดลำเหมืองลึกกว่าที่อื่นๆ ขนาดที่ช้างลงไปเดินตามลำเหมืองเห็นแต่หลังช้าง ว่ากันอย่างนั้น แต่ที่หน้าสนใจมากก็คือโบราณสถานเก่าแก่ของหมู่บ้านนั้นก็คือ บ่อน้ำ แท่นอาบน้ำ และแท่งน้ำ เล่ากันว่า 3 สิ่งนี้เป็นของพระนางเจ้าจามเทวี ครั้งหนึ่งประมาณต้นรัชสมัยพระนางเจ้าจามเทวี ผู้ครองนครลำพูนกำลังก่อสร้างวัง หรือเรียกว่าคุ้มเจ้า ต้องการใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้สัก อันเป็นสิ่งจำเป็นในการก่อสร้าง ดังนั้น พระนาง พร้อมด้วยข้าราชบริพารมุ่งหน้ามาทางทิศใต้ แต่ลำบากในการลำเลียง เพราะมีลำน้ำแม่ทาขวางกันอยู่ จำต้องทำตะลุมพุก (วงล้อทึบทำด้วยไม้กลม) ให้คนชักลาก โดยตัดไม้เป็นท่อนๆ ลำเลียงอย่างทุลักทุเลพอขึ้นสันดอนเต็มไปด้วยตอ ลำบากในการลำเลียงเป็นคำรบสอง ชาวบ้านเรียกว่า แสนตอ พอถึงบริเวณป่าตรงนี้เป็นที่ราบกว้างมีต้นไม้ปกคุ้มทั่วบริเวณ อากาศเย็นสบายดี จึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารจัดตั้งที่ประทับ และโปรดให้ขุดบ่อน้ำ และสร้างที่เก็บน้ำ พร้อมที่สรงน้ำเพื่อชำระพระวรกาย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปประมาณ 50 เมตร ของบ่อน้ำและโปรดให้ขุดสระน้ำไว้ทางทิศตะวันออก อีก 1 แห่ง เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ลงอาบ อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในขณะนี้ ปัจจุบันบ่อน้ำที่เรียกว่า บ่อน้ำเจ้าแม่จามเทวี กว้าง 3 เมตร ลึก 10 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของวัดไปประมาณ 300 เมตร ทางเข้าบริเวณซอยข้างตลาดชุมชนบ้านเหมืองลึก (เข้าซอยหน้าโรงเรียนชุมชนเหมืองลึก
        ส่วนการเข้าอยู่อาศัย นายถา จินะกาศ เล่าให้ว่าราษฏรส่วนใหญ่ได้ย้ายมาจากบ้านสันตด มาครั้งแรกประมาณ 4 – 5 หลังคา มีพ่อหลวงหนานแก้ว แม่หลวงน้อย มาอยู่ก่อนแต่อยู่ได้ไม่นานก็ได้ย้ายไปอยู่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมามีพ่อหลวงหนานลูน แม่หลวงเหิน ชมพูกาศ, พ่อหลวงสม แม่หลวงก้อม จินะกาศ, พ่อหลวงนานเงิน, พ่อหลวงเพชร แม่หลวงตา จินะกาศ ต้นตระกุลคนยองที่เดินทางมาจากสิบสองปันนา ที่อพยพมาอยู่บ้านศรีเมืองยู้เวียงยอง ที่อำเภอเมือง ที่อำเภอเมืองลำพูน เดิมเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลทากาศ ต่อมาเมื่อปี 2523 ได้แยกออกจากตำบลทากาศ เป็นตำบลทาทาทุ่งหลวง เป็นหมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง
 
ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 พ่อหลวงตุ้ม      นันตากาศ 2548 ต.ทากาศ
2 นายมี             แก้วมา 2499 – 2501
3 นายสำราญ      วรรณตุง 2502 - 2504
4 นายเฮือง        ปะระดี 2505 - 2506
5 นายมา           จักขุเรือง 2507 - 2508
6 นายฟอง         บุญเรืองกาศ 2509 - 2516
7 นายบุญ         จินะเป็งกาศ 2517 - 2522
8 นายบุญ         จินะเป็งกาศ (กำนัน) 2523 ตำบลทาทุ่งหลวง - 2528
9 นายแสงเมือง   เสาวภาณี (กำนัน) 2529 - 2533
10 นายสุพจน์       แก้วกาศ (กำนัน) 2534 - 2549
11 นายทศ          เสาวภาณี (กำนัน) 2550 – ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM