ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
ประวัติบ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม  
อาณาเขต ทิศเหนือ จดอาณาเขตอำเภอเมืองลำพูน
  ทิศใต้ จดที่ลำน้ำแม่ทา
  ทิศตะวันออก จดทุ่งนา หมู่ 2 บริเวณบ้านแพะหลวง และหมู่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว
  ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ
การคมนาคม มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1033 แม่ทา-ท่าจักร ตัดผ่าน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ทาไปประมาณ 16 ก.ม.
   
ประวัติหมู่บ้าน  
     ตามคำบอกเล่าสืบกันมาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ  500 ปีกว่า ได้ชื่อตามที่นาของเจ้าหลวงที่มีอยู่ในบริเวณแห่งนี้ ซึ่งสมัยครูบาเมรินทร์ชักชวนชาวบ้านมาสร้างวัดตอนนั้นมีชาวบ้านยังไม่มากนัก เข้าจับจองเป็นเจ้าของที่เพื่อทำนา เนื่องจากมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก เมื่อชาวบ้านทำนาโดยได้ผลผลิตดี ความก็ทราบถึงเจ้าผู้ครองนครในสมัยนั้นก็ได้เกณฑ์เอาข้าทาสบริวารมาแผ้วถางบุกเบิกป่าเป็นที่ทำกินออกไปอย่างกว้างขวาง เมื่อผู้คนหนาแน่น เจ้าผู้ครองนครได้แต่งตั้งให้ปู่สอ ย่ามูล สองตายายเป็นหัวหน้าดูแลเพื่อเก็บผลประโยชน์ และส่งส่วยแก่ผู้ครองนครตามแต่จะเรียกเก็บ โดยตั้งยุ้งฉางข้าวไว้เก็บใกล้ทุ่งนา ปู่สอ ย่ามูล เป็นผู้แบ่งปันดูแลผลประโยชน์ให้เจ้าผู้ครองนคร โดยเจ้าจะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว คนสมัยนั้นจึงเรียกว่า บ้านทาทุ่งหลวง ปัจจุบันกลายเป็นบ้านทาทุ่งหลวง เมื่อตายายถึงแก่กรรมได้นำไปฝั่งไว้ในป่าทิศเหนือของหมู่บ้านใกล้ลำห้วย ห้วยนั้นจึงได้ชื่อว่าห้วยปู่สอ และห้วยย่ามูล มาจนถึงบัดนี้
        บ้านทาทุ่งหลวง เป็นหมู่ที่ปกครองโดยเจ้าหรือขุนมานาน จนมีประชาชนมากขึ้น และตั้งหมู่บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ มีนายคำ ถากาศ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2523 ได้แยกออกจากตำบล        ทากาศ   เป็นตำบลทาทุ่งหลวง เป็นหมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง  และมีทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 กำนันคำ         ถากาศ 2505 - 2518
2 นายกองคำ      สุพรรณุบล 2519 - 2520
3 นายรัตน์         หมื่นกาศ 2520 - 2522
4 นายวรรณพ      เครื่องกาศ 2522 - 2523
5 นายธีรทรัพย์   จินะกาศ 2523 - 2524
6 นางประภา      จักขุเรือง 2524 - 2530
7 นายบุญมา      จักขุเรือง 2531 - 2535
8 นายเสน่ห์       สารกาศ 2536 - 2540
9 นายพันธุ์         ติ๊บกาศ 2541 - 2546
10 นายทวีป        นันตากาศ 2547 - 2549
11 นายโผด         คำวงษา 2549 – ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM