ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
ประวัติบ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
ภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม  
อาณาเขต ทิศเหนือ จดอาณาเขตอำเภอเมืองลำพูน
  ทิศใต้ จดที่ลำน้ำแม่ทา
  ทิศตะวันออก จดทุ่งนา หมู่ 2 บริเวณบ้านแพะหลวง และหมู่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว
  ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ
การคมนาคม มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1033 แม่ทา-ท่าจักร ตัดผ่าน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่ทาไปประมาณ 16 ก.ม.
   
ประวัติหมู่บ้าน  
     ตามคำบอกเล่าสืบกันมาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ  500 ปีกว่า ได้ชื่อตามที่นาของเจ้าหลวงที่มีอยู่ในบริเวณแห่งนี้ ซึ่งสมัยครูบาเมรินทร์ชักชวนชาวบ้านมาสร้างวัดตอนนั้นมีชาวบ้านยังไม่มากนัก เข้าจับจองเป็นเจ้าของที่เพื่อทำนา เนื่องจากมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก เมื่อชาวบ้านทำนาโดยได้ผลผลิตดี ความก็ทราบถึงเจ้าผู้ครองนครในสมัยนั้นก็ได้เกณฑ์เอาข้าทาสบริวารมาแผ้วถางบุกเบิกป่าเป็นที่ทำกินออกไปอย่างกว้างขวาง เมื่อผู้คนหนาแน่น เจ้าผู้ครองนครได้แต่งตั้งให้ปู่สอ ย่ามูล สองตายายเป็นหัวหน้าดูแลเพื่อเก็บผลประโยชน์ และส่งส่วยแก่ผู้ครองนครตามแต่จะเรียกเก็บ โดยตั้งยุ้งฉางข้าวไว้เก็บใกล้ทุ่งนา ปู่สอ ย่ามูล เป็นผู้แบ่งปันดูแลผลประโยชน์ให้เจ้าผู้ครองนคร โดยเจ้าจะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว คนสมัยนั้นจึงเรียกว่า บ้านทาทุ่งหลวง ปัจจุบันกลายเป็นบ้านทาทุ่งหลวง เมื่อตายายถึงแก่กรรมได้นำไปฝั่งไว้ในป่าทิศเหนือของหมู่บ้านใกล้ลำห้วย ห้วยนั้นจึงได้ชื่อว่าห้วยปู่สอ และห้วยย่ามูล มาจนถึงบัดนี้
        บ้านทาทุ่งหลวง เป็นหมู่ที่ปกครองโดยเจ้าหรือขุนมานาน จนมีประชาชนมากขึ้น และตั้งหมู่บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ มีนายคำ ถากาศ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2523 ได้แยกออกจากตำบล        ทากาศ   เป็นตำบลทาทุ่งหลวง เป็นหมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง  และมีทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
 
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ที่ ชื่อผู้ใหญ่ / กำนัน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. – พ.ศ.
1 กำนันคำ         ถากาศ 2505 - 2518
2 นายกองคำ      สุพรรณุบล 2519 - 2520
3 นายรัตน์         หมื่นกาศ 2520 - 2522
4 นายวรรณพ      เครื่องกาศ 2522 - 2523
5 นายธีรทรัพย์   จินะกาศ 2523 - 2524
6 นางประภา      จักขุเรือง 2524 - 2530
7 นายบุญมา      จักขุเรือง 2531 - 2535
8 นายเสน่ห์       สารกาศ 2536 - 2540
9 นายพันธุ์         ติ๊บกาศ 2541 - 2546
10 นายทวีป        นันตากาศ 2547 - 2549
11 นายโผด         คำวงษา 2549 – ปัจจุบัน
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM