ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
ชื่อ : น้ำตกป่าชุมชน
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: บริเวณป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 
ชื่อ : รอยเท้าพระบาทจำปุย
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง : บริเวณป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 
ชื่อ : บ่อน้ำเจ้าแม่จามเทวี
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: ซอยหน้าโรงเรียนเหมืองลึก ม.2
 
ชื่อ : แท่นสรงน้ำเจ้าแม่จามเทวี
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: ซอยหน้าโรงเรียนเหมืองลึก หมู่ที่ 2
 
ชื่อ : รูปเหมือนครูบาคำมูล พรหมวิชโย
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: ในวิหารครูบาคำมูล พรหมวิชโย ลักษณะเป็นไม้สักอายุกว่า 500ปี
 
ชื่อ : พระธาตุที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่ทา
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: ในวัดศรีมงคลเหมืองลึก หมู่ที่ 2 เข้าซอยข้างโรงเรียนเหมืองลึก
 
ชื่อ : แกะสลักรูปเหมือนเจ้าแม่จามเทวี
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: ในวัดหนองยางไคล หมู่ที่ 4 ลักษณะเป็ไม้สักอายุเก่าแก่ 500 ปี
 
ชื่อ : เงาพระธาตุ
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: ในวิหารวัดทาหนองยางไคล หมู่ที่ 4
 
ชื่อ : รอยพระบาทจิ๋ว
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: วัดทาหนองยางไคล หมู่ที่ 4
 
ชื่อ : ฝาผนังศาลาบาตร ประจำปีเกิด
รายละเอียด : สถานที่ตั้ง: วัดทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1
 
 
 Design by MODNGAN.COM