ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
 
    วัดทาหนองยางไคล ตั้งอยู่บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4  ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 7 ไร 1 งาน 39 วา  โฉนดเลขที่ 123  เขตทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อาณาเขตทิศเหนือติดถนนสาธารณะหมู่บ้าน  ทิศใต้จดถนนสาธารณะหมู่บ้าน  ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะหมู่บ้านและเหมืองสาธารณะ
  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  วิหาร พระธาตุเจดีย์  ศาลาการเปรียญ  ศาลาเอนกประสงค์   โรงครัว  ศาลาบาตร  อนุสาวรีย์ครูบาอาจารย์  ได้ก่อสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2457 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2531 กว้าง 40  เมตร ยาว 80  เมตร ห่างจากตัวอำเภอแม่ทาไปทางตะวันตก 11 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 1033    ครั้งนั้นได้มีพระเถาว์  คนธํโส       อายุ 28 พรรษา 8 เดือน  เดิมอยู่วัดทาดอยแช่  ตำบลทากาศ  ได้นำคณะศรัทธาจำนวน 30 หลังคาเรือน มาก่อสร้างตั้งวัด มีหมู่บ้าน หนองยางไคล  ผาขวาง  ท้องฝาย
  เหตุที่ได้ชื่อว่า หนองยางไคล มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตประมาณ 1000 กว่าปี สมัยร่วมเจ้าแม่จามเทวี มีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาหยุดพักรักษาโรคไข้หวัด(ภาษาพื้นเมืองว่าพักยั้งไข้) ใกล้ๆบริเวณหนองน้ำแห่งนี้ นับแต่นั้นมาหนองน้ำแห่งนี้จึงเรียกขานกันว่าหนองยั้งไข้, หนองยังไคร ,หนองยางไคล ตามลำดับ บางท่านก็เล่าว่ามิใช่พระธุดงค์ แต่เป็นเจ้าแม่จามเทวี ที่เป็นเจ้าเมืองสมัยนั้นจะเดินทางไป เขลางนคร มาหยุดพระประชวรที่นี้ และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณา แต่ด้วยเหตุใดก็ตามหนองยางไคล ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นที่พักรักษาไข้หวัด หรือยั้งไข้ อยู่ดี

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
    รูปที่ 1 พระอธิการเถาว์ คนธวํโส พ.ศ. 2457-2498
    รูปที่ 2 พระอธิการเถาว์ อถิวํโส พ.ศ. 2500-2524
    รูปที่ 3 กระอธิการถนอม จารุวรรณโณ พ.ศ. 2527-2529
    รูปที่ 4 พระครูทร ปุญญกาโม พ.ศ. 2530-2541
    รูปที่ 5 พระครูพิศิษฎ์ศุภการ (พระปลัดกมล ขันติธโร) พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
 
สถานที่น่าสนใจประกอบด้วย
  1. เงาพระธาตุในวิหาร
  2. รอยพระบาท ขนาด 1 นิ้วในวิหาร
  3. พระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้อายุกว่า 500 ปีประมาณ 10 กว่าองค์
  4. รูปจำลอง เจ้าแม่จามเทวี ที่แกะด้วยไม้สัก อายุกว่า 500ปี
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM