ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
 
     วัดทาศรีมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 11 ไร่  2  งาน 66 ตารางวา  เป็นโฉนดเลขที่ 123 เขตที่ดินทิศตะวันออกของหมู่บ้าน อาณาเขตทิศเหนือติดถนนสาธารณะหมู่บ้าน ทิศใต้จดถนนสาธารณะและทุ่งนาตะวันออกจดถนนสาธารณะหมู่บ้าน ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะและสุสาน
 
ประวัติความเป็นมาของวัดศรีมงคล

  วัดศรีมงคล (หรือเรียกชื่อเดิมว่า วัดทาเหมืองลึก) สร้างเมื่อปี 2501 โดยมีนายมี แก้วมา เป็นผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งชายและหญิง เดิมสมัยนั้นชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านคือ 1. บ้านสันตอ 2. บ้านท้องฝาย 3.บ้านกอม่วง 4. บ้านกอแฟน 5. บ้านแพะหลวง 6. บ้านเหมืองลึก ได้ไปทำบุญที่วัดทาดอยแช่ เป็นประจำ แต่บางครั้งก็ต้องเผชิญกับความลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะฤดูฝน ช่วงเข้าพรรษา ก็ไปได้บ้างเมื่อน้ำในลำน้ำลดลง เมื่อน้ำหลากก็ไม่สามารถข้ามน้ำไปวัดทาดอยแช่ได้ สมัยนั้น นายมี แก้วมา เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเหมืองลึกพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งชายและหญิง จึงพิจารณาสมควรสร้างวัดขึ้นมา 1 วัดจึงได้พร้อมใจกันสร้างอารามที่พักสงฆ์ ณ บริเวณตะวันออกของบ้านสันตอ โดยการบริจาคที่ดินของแม่หลวงเอ้ย ดีจิตกาศ และนายผาย นางปา จินะกาศ พร้อมกับที่ดินหัวนาของหลายท่าน ประกอบด้วย นายลัย โนกาศ พ่อหลวงดวง แก้วกาศ พ่อหลวงใจ ติ๊บยะกาศ และแม่หลวงห้อง เสาตอ ได้เริ่มการก่อสร้างวัดขึ้นเมื่อเดือน 4 ขึ้น 1 ค่ำ ตรงกับวันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยเสนาสนะต่างๆ และวิหารสร้างโดยไม้ไผ่ มุงคา ฝาไม้ไผ่ ด้วยคณะศรัทธาเห็นว่าพระภิกษุคำมูล พรหมวิชโย เป็นคนบ้านสันตอ คณะศรัทธาจึงได้นิมนต์ มาจำพรรษา พร้อมด้วยสามเณร อีก 5 รูป และได้สร้างเสนาสนะต่างๆ มาตามลำดับจนมาในปัจจุบัน ส่วนการตั้งชื่อวัด พระอธิการคำมูล พรหมวิชโย เห็นว่าชื่อวัดไม่ค่อยไพเราะจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า วัดศรีมงคล ซึ่งได้จากต้นศรีมหาโพธิ์ ในวัดนั้นเอง การบริหารการปกครอง ประกอบด้วย พระครูมงคลพรหมวิหาร พระอธิการสนั่น สุทธจิตโต พระทรงศักดิ์มาวิโร ตามลำดับ


 
สถานที่น่าสนใจประกอบด้วย
    1. พระธาตุเจดีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่ทา
    2. กราบไหว้รูปจำลอง เจ้าแม่จามเทวี
    3. รูปเหมือนครูบาคำมูล ที่แกะสลักด้วยไม้สัก อายุกว่า 500 ปี
    4. บ่อน้ำและแท่น สรงน้ำ เก่าแก่สมัยเจ้าแม่จามเทวี
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM