ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
     วัดทาทุ่งหลวง ตั้งอยู่บ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สังกัดมหานิกาย เขตที่ดินทิศตะวันออกถนนสาธารณะของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ 1ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา เป็น น.ส.เลขที่ 152 อาณาเขตทิศเหนือจดที่ลำเหมืองสาธารณะ ทิศใต้จดติดถนนทางหลวง หมายเลข 1033 ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะและที่นา อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ  16  กิโลเมตร
 
ประวัติความเป็นมาของวัดทาทุ่งหลวง
มีเรื่องเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวนัยสัตว์ในสุวรรณภูมิพระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆ จนกระทั่งมาถึงดอยถ่ำหลวง จึงได้ประทับรอยพระบาทไว้เชิงลาดดอยถ้ำหลวง จะได้เป็นที่สักการะของมวลมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งรอยพระบาทยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ และมีคนนำข้าวนึ่งใส่ก่องข้าวไปถวาย พระองค์ทำนายว่าต่อไปจะมีคนมาสร้างหมู่บ้านสร้างวัดที่ราบลุ่มแห่งนี้ จะมีที่ทำนาอันกว้างใหญ่ จึงตั้งชื่อไว้ว่า “ ทุ่งหลวง ”

   ต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ ครูบาเมรินทร์ นำชาวบ้านมาจากไหนไม่ปรากฏ ชักชวนกันมาสร้างวัดขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวตามหลักพระพุทธศาสนา มีการสอนหนังสือล้านนา และเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุเช่น กุฏิขึ้น เมื่อครูเมรินทร์มรณภาพลงก็มีครูบาสุยะ ครูบาปวน ครูบาเมา ซึ่งได้มีการสอนหนังสือไทยด้วยต่อมาพระอธิการดวงตา จันทิมา เป็นเจ้าอาวาส จึงได้พัฒนาสร้างวิหาร สร้างศาลาการเปรียญ กุฏิ กำแพง ตามลำดับ และยังสร้างโรงเรียนในที่ธรณีสงฆ์อีกหนึ่งหลัง และยังมีเจ้าอาวาสดังนี้
พระอธิกาสร้อย จารุวัณโณ  ,  พระอธิการประสิทธิ์ ปภัสสโร  ,  พระอธิการถวิล ธัมมจาโร  , พระอธิการศรีพรรณ สิริมังคโล   ,  พระใบฎีกาบรรดิฐ์ ญาณวีโร  ,  พระอธิการยุทธนา ฐิตพโล  ตามลำดับ  วัดจึงมีความเจริญสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน


 
สถานที่น่าชวนให้ไปชม ประกอบด้วย
     1.) พระพุทธรูป ปูนปั้นที่สวยที่สุดในวิหาร
     2.) พระสังจายนะ ปูนปั้น สำหรับอธิษฐานขอพร
     3.) ภาพฝาผนังศาลาบาตร ประจำปีเกิด ทุกๆ ปี ที่งดงาม
 
 
 
 Design by MODNGAN.COM