:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 053-574775 ต่อ 614
นายจักรกฤษณ์ เดคำกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน