:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม
ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 053-574775 ต่อ 602
นางสาวปรียานุช ปวนกาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 053-574775 ต่อ 604
นางสาวปรียานุช ปวนกาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจริญญา กันธิมาพงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สิบโทไพรรัตน์ เสาตอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวิตรี ปันคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจรัญ พิงคะสัน
พนักงานขับรถยนต์
นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจักรกฤษณ์ เดคำกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุดม นันตากาศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายยุคล ฝั้นพรม
คนงาน
นายสมบัติ กันทากาศ
คนงาน
นายสมพร น่านกาศ
คนงาน
นายทักษิณ สุขสวัสดิ์
คนงาน
นางสาวพรสุดา คำกาศ
คนงาน
นางสาวสลิลทิพย์ ปัญญา
จ้างเหมาบริการ
นายจำรัส สิงห์ทอง
จ้างเหมาบริการ
นางพัสรา ติ๊บกาศ
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษฎ์พัฒนพงษ์ นันตากาศ
จ้างเหมาบริการ
นายอนุสรณ์ แสนอาสะวะ
จ้างเหมาบริการ
นายกฤษฎ์พัฒนพงษ์ นันตากาศ
จ้างเหมาบริการ
นายวุฒิไกล ฮะกาศ
จ้างเหมาบริการ
นายอธิปพงศ์ ตั้งศักดิ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกรวรรณ จำวรรณ์
จ้างเหมาบริการ
นายภานุพงค์ กันใจ
พนักงานจ้างเหมา