:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายวิศรุต แก้วกาศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 081-9922325
นางเสริมศรี เสาวภาณี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 082-1950176
นายภูมิธนิศร์ ต้อกาศ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 065-3235246
นางสาวเพียงตะวัน สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 094-9597159
นางพรศิลป์ จิ๋วเมฆ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 086-1891677
นายทวีผล คำกาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.096-9563107
นายศาตรา ใหม่หลวงกาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. 088-4104331
นายธีรวุฒิ สมวะเวียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 080-6795581
นายธวัชชัย ปาพรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 095-6984989
นายวิโรจน์ ยะสินธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 065-4439860
นายณรงค์ ทะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. 095-6960362