:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม
ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
โทร. 053-574775 ต่อ 602
นายพนัส สาริกา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 053-574775 ต่อ 612
นางสุวลี ทาสัก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 053-574775 ต่อ 609
นายแดนชัย ขัดคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 053-574775 ต่อ 605
นางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 053-574775 ต่อ 614