:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
กองช่าง
นายแดนชัย ขัดคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 053-574775 ต่อ 605
นายนพรัตน์ สิงห์ครุธ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเจริญ กันทากาศ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายมงคล จินะกาศ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายภิญโญ ยอดคำปัน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนริศรา เสาตอ
จ้างเหมาบริการ