:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
กองการศึกษา
นางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 053-574775 ต่อ 609
นางพิมพ์ลภัส วิสุทธิ
นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ
นางสายเพ็ญ บุตรแก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวยุพาภรณ์ คุณากาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางรสธิดา จอมเมืองกาศ
ผู้ดูแลเด็ก