:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
กองคลัง
นางสุวลี ทาสัก
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 053-574775 ต่อ 609
นางสาวเสาวลักษณ์ นันตากาศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววรัชยา เมากาวิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอุมาภรณ์ ชัยมาสพงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางศิริประภา คำฟู
คนงาน
นางสาวกมลทิพย์ กิติกาศ
จ้างเหมาบริการ