ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
   
 
โครงการนายอำเภอของประชาชน อำเภอแม่ทา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ นายยุทธพงศ์ ไชยศร ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา เป็นตัวแทนมอบวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย กระเบื้อง หิน ทราย เหล็ก เสา ฯลฯ ให้กับครอบครัวของนายสุทัศน์ นันตากาศ อายุ 47 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว,ร่างกาย ระดับ 3 ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน อำเภอแม่ทา เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ด้วย
 
     
 
 
 Design by MODNGAN.COM