ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
   
 
สร้างห้องน้ำ บ้านนายปั๋น ปัญญากาศ ม.3
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางยุพินธุ์ นันตากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ,รพสต.ทาทุ่งหลวง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. และจิตอาสาในหมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย จำนวน 20 คน ช่วยกันสร้างห้องน้ำให้บ้านนายปั๋น ปัญญากาศ อายุ 83 ปี ผู้พิการทางตาและการได้ยิน เนื่องจากห้องน้ำเดิมพัง และอยู่ไกลจากตัวบ้าน โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จำนวน 18,000 บาท จากสภาองค์กรชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง ซึ่งมี นายทศ เสาวภาณี เป็นประธาน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 60 %
 
     
 
 
 Design by MODNGAN.COM