ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
   
 
กำจัดวัชพืชและตัดไม้พาดสายไฟ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทารับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ มีเศษวัชพืชติดทางเดินของน้ำบริเวณสะพานข้ามน้ำแม่ตู๊ด หมู่ที่ 2 และมีกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณหมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ได้ จึ่งประสานงานร่วมกับกองช่างเร่งดำเนินการ โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ชุด โดยชุดปฏิบัติงานที่ 1 ได้รับการสนับสนุนการนำทีมโดย นายแดนชัย ขัดคำ (ผอ.กองช่าง) ดำเนินการตัดวัชพืชบริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่ตุ๊ด ชุดปฏิบัติงานที่ 2 นำทีมโดย สิบโทไพรรัตน์ เสาตอ (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟบริเวณ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
     
 
 
 Design by MODNGAN.COM