ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
   
 
MOU โครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561 ) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU "โครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม" (No Foam) ระหว่างจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทั้ง 57 แห่ง ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เพื่อรณรงค์ให้งดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้หันมาใช้วัสดุทางเลือกแทนโฟม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำพูน เป้าหมายภายใน 30 กันยายน 2561 จังหวัดลำพูนประกาศเป็นจังหวัดปลอดภาชนะโฟม (NO POAM) อย่างแน่นอน
 
     
 
 
 Design by MODNGAN.COM