ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
ปลูกต้นไม้ อ่างห้วยย่ามูน
     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จำนวน 40 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,500 ต้น(ประกอบด้วย ต้นขนุน ต้นเพกา ต้นมะขามป้อม ต้นจามจุรี ฯลฯ) ณ บริเวณรอบอ่างห้วยย่ามูน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรง กับวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและลดภ อ่านต่อ »
 
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
     วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสาธิตวิธีการฉีดวัคซีนหมาแมวให้กับอาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชาติ ปันสุภา ประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประกาศเปิดประชุม สภา สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาร่างขออนุมัติโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
ผู้สูงอายุรับโล่ 3 รางวัล
     นายประสงค์ คำวงษา อายุ 67 ปี เข้ารับช่อดอกไม้รางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลำพูน(อพม.)ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ,นายสมบูรณ์ ปะระมีกาศ อายุ 68 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่มี จิตอาสาดีเด่น และนางเหรียญชัย สมวะเวียง อายุ 72 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวีระ ชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 25 อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (บัญชีแนบท้าย)
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งปลัดเทศบาลฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ผนวก ง)
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ผนวก ค)
 
 
ปี 60 : โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองหลวง ม.2
     โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ ชม. จำนวน 1 บ่อ ดำเนินการ ณ บ้านหนองหลวง ม.2 บ้านเหมืองลึก งบประมาณ 191,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ร้านฉวีเจริญการค้า เป็นผู้รับจ้าง อ่านต่อ »
 
ปี 60 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยน้ำดื่มยูดี ม.5
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ก่อสร้าง ณ ซอยน้ำ ดื่มยูดี หมู่ 5 บ้านหนองยางฟ้า งบประมาณ 226,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย หจก.บ้านทาก่อสร้าง เป็นผู้รับ จ้าง อ่านต่อ »
 
 
 
สร้างห้องน้ำ บ้านนายปั๋น ปัญญากาศ ม.3
     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางยุพินธุ์ นันตากาศ รอง นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ,รพสต.ทาทุ่งหลวง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. และจิตอาสาในหมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย จำนวน 20 คน ช่วยกันสร้างห้องน้ำให้บ้านนายปั๋น ปัญญากาศ อายุ 83 ปี ผู้พิการทางตาและการได้ยิน เนื่องจากห้องน้ำเดิมพัง และอยู่ไกลจากตัวบ้าน โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบ อ่านต่อ »
 
มอบกระเบื้องช่วยเหลือชาวบ้าน ม.5
     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภา เขต 2, ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่ในหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า หลังได้รับแจ้ง ความเสียหายจากชาวบ้าน และดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบกระเบื้อง จำนวน 317 แผ่น ครอบ 68 แผ่น เสียหาย รวม 35 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีต้นลำไยของชาวบ้านหักโค่นทั้งต้นอีก อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศผลเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  
 
 Design by MODNGAN.COM