ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นฯ
     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับ ตำบล เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(คร้งที่ 3) เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง(คร้งที่ 3) ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่3) ณ ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
MOU โครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)
     วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561 ) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวิทวัส จอมขันเงิน นายก เทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU "โครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม" (No Foam) ระหว่างจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทั้ง 57 แห่ง ในการประชุมผู้บริหารและปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู อ่านต่อ »
 
คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561
     นางบัวจอน ต้อกาศ อายุ 85 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอ ประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง  
  กำหนดการงานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
  หลักเกณฑ์การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร
  หลักเกณฑ์การประกวดฟ้อนยอง ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร
  หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบุคคลชาย / หญิง ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร
  หลักเกณฑ์ขบวนแห่รถไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 พร้อมแบบตอบรับ
 
 
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่1 สาขาเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจดูตะกอนทรายฯ
     ด้วยเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย และหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า มีความ ประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ทาที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมใน ฤดูฝน แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงมีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการอีกทั้งลำน้ำดังกล่าวอยู่ใน ความควบคุมของ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่1 สาขาเชียงใหม่ ดังนั้นสนง. อ่านต่อ »
 
โครงการขุดลอกทรายลำนำ้แม่ทา
     เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สนับสนุนโครงการขุดลอกทรายลำน้ำแม่ทา บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตามที่ได้รับแจ้ง หนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ว่าได้มีการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้าน และมีความเห็นในที่ประชุมว่าทาง หมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะทำการขุดลอกลำน้ำแม่ทา ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน อ่านต่อ »
 
 
 
มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพอเพียง 5 หลัง
     วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทา ทุ่งหลวง ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง มี นายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวงเป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายชัยเดช ร่มป่าตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ,นายแดนชัย ขัดคำ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวสุกาญจนา แปงป้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้าน จำ อ่านต่อ »
 
มอบกระเบื้องและครอบหลังคา (วาตภัย 19 เม.ย.61)
     วานนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบล ทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับ ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนถล่ม(วาตภัย) เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อนำไปซ่อมแซม อาคา อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัาง ฯ ประจำปี 2561  
  ราคากลางขยายท่อลอดเหลี่ยมและกำแพงกันดิน หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ 4 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 4 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 
 Design by MODNGAN.COM