ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
โครงการอัยการลำพูนพบประชาชน ประจำปี 2561
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการอัยการลำพูนพบประชาชน ประจำปี 2561 จาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ มรดกสำหรับประชาชน กฏหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หนี้สิน การทำสั อ่านต่อ »
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
กาดนวัตวิถีบ้านหนองฟ้า
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางสาวกัลยา รัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และพนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมพิธีเปิด “กาดนวัตวิถีบ้านหนองฟ้า” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธาน พิธีเปิด ณ บ้านหนองยางฟ้า ม.5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน อ่านต่อ »
 
ให้ความรู้เรื่องขั้นตอน การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน
     เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เชิญนายระวิวงค์ ณ เชียงใหม่ นาย ช่างรางวัดชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา มาให้ความรู้เรื่องขั้นตอน การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขต ที่ดิน ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง  
  กำหนดการงานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
  หลักเกณฑ์การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร
  หลักเกณฑ์การประกวดฟ้อนยอง ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร
  หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบุคคลชาย / หญิง ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร
  หลักเกณฑ์ขบวนแห่รถไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 พร้อมแบบตอบรับ
 
 
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่1 สาขาเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจดูตะกอนทรายฯ
     ด้วยเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย และหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า มีความ ประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกลำน้ำแม่ทาที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมใน ฤดูฝน แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงมีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการอีกทั้งลำน้ำดังกล่าวอยู่ใน ความควบคุมของ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่1 สาขาเชียงใหม่ ดังนั้นสนง. อ่านต่อ »
 
โครงการขุดลอกทรายลำนำ้แม่ทา
     เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สนับสนุนโครงการขุดลอกทรายลำน้ำแม่ทา บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตามที่ได้รับแจ้ง หนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ว่าได้มีการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้าน และมีความเห็นในที่ประชุมว่าทาง หมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะทำการขุดลอกลำน้ำแม่ทา ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝน อ่านต่อ »
 
 
 
มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพอเพียง 5 หลัง
     วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทา ทุ่งหลวง ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง มี นายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวงเป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายชัยเดช ร่มป่าตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ,นายแดนชัย ขัดคำ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวสุกาญจนา แปงป้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้าน จำ อ่านต่อ »
 
มอบกระเบื้องและครอบหลังคา (วาตภัย 19 เม.ย.61)
     วานนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบล ทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับ ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนถล่ม(วาตภัย) เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อนำไปซ่อมแซม อาคา อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัาง ฯ ประจำปี 2561  
  ราคากลางขยายท่อลอดเหลี่ยมและกำแพงกันดิน หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ 4 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 4 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 
 Design by MODNGAN.COM