ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •แผนดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •-งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •-งานกองช่าง
 •-งานไฟฟ้า
 •-งานป้องกันฯ
 •-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •-ปีพ.ศ. 2562
 •-ปีพ.ศ. 2563
 •-ปีพ.ศ. 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •..............................................
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •-ประจำปี 2564 (มี.ค.64)
 •..............................................
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •..............................................
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 • -ปี 2563 รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ
 •-ปี 2564 วัฒนธรรมองค์กร
 •-ปี 2564 จรรยาบรรณข้าราชการ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •..............................................
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 •-ประจำปี 2561 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •-ประจำปี 2562 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •-ประจำปี 2563 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •-ประจำปี 2564 (6 เดือน)
 •..............................................
 •รายงาน E-PLANNACC
 •-ประจำปี 63 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 64 (6 เดือน)
 •..............................................
 •คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 •-การดำเนินการตามมาตรการฯ
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561
 •รายงานประจำปี 2562
 •..............................................
 •ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •-คำร้องทั่วไป
 •-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •-ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •-ขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •-ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •-ขอยกเลิกกิจการ
 •-ขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •-ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •โทรศัพท์สายด่วน
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
พมจ.ลำพูนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างฯ นายปันแก้ว ทาใจกาศ
     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 11.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ นางสาว กัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ,นายยุทธนา ปิงชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายชัยเดช ร่มป่า ตัน กำนันตำบลทาทุ่งหลวง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ที่ได้ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาผู้สูงอายุที่เป็นแบบ อ่านต่อ »
 
กิจกรรมล้างตลาดชุมชน ในตำบลทาทุ่งหลวง
     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการณรงค์ให้ความรู้ ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงและกิจกรรม U2T สู้ภัย (COVID U2T – COVID WEEK) ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเข้าใจในเรื่องการป้องกันตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่ง อ่านต่อ »
 
 
 
อบจ.ลำพูน แจกมะม่วง 1000 kg. (1คันรถ)
     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. อบจ.ลำพูน นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน ,นายเเสวงชัย ยศกาศ เลขาฯนายก อบจ.ลำพูน นำมะม่วงพันธุ์ดีลำพูน หลาย สายพันธุ์ จากเจ้าของล้งมะม่วงในเขต ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง โดยการประสานของเจ้าอาวาสวัดดอยหลังถ้ำ ได้นำมะม่วงมา แจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลทาทุ่งหลวง เพื่อร่วมณรงค์การบริโภคมะม่วงภายในประเทศ และช อ่านต่อ »
 
รณรงค์เคาะประตูบ้านฉีดวัคซีน โควิด-19
     วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาทุ่งหลวง ร่วมกับ อสม.ตำบลทาทุ่งหลวง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่ง หลวง ได้ออกรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19 สำหรับประชาชน ในกลุ่มอายุ 60ปีขึ้นไป และกลุ่มที่ มีโรคประจำตัว 7 โรค พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีน โควิด-19 แก่ประชาชนในเขตตำบลทาทุ่งหลวง #ช่วย กันหยุดโควิด #ใช้สิทธิฉีดวัคซีนกันทุกคน #วัคซีนไม่อันตรา อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
  ประกาศอำเภอแม่ทา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงครั้งแรก
  ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
  กฎกระทรวง ยกเลิกค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองฯ  
  ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ
  กำหนดการงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
 
 
ปี 63 : โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
     โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร งบประมาณ 292,000.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีวิสุทธ์ ก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ »
 
ปี 63 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนานปลา หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนานปลา หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ 107,000.00 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน ) โดย ห้างหุ่นส่วนจำกัด เสรีวิสุทธ์ ก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ »
 
 
 
มอบกระเบื้อง 21 พ.ค. 64
     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ นาย เมืองคำ แสงกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องจำนวน 96 แผ่น ครอบจำนวน 16 แผ่น ให้แก่ราษฎรของ ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วง เวลา 15.30 น.ของวันที 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป อ่านต่อ »
 
มอบกระเบื้อง 21 เม.ย. 64
     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ปฏิบัติหน้าที่ นายก เทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องจำนวน 222 แผ่น ครอบจำนวน 36 แผ่น ให้แก่ราษฎรของตำบลทาทุ่งหลวง ประกอบด้วย ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง ,ม.2 บ้านเหมืองลึก, ,ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว ที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเวลา 17.50 น.ของวันที 20 เมษายน ท อ่านต่อ »
 
 
 
  1.ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
  2.ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  3.ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ณ หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  4.สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก (Over Lay) หมูที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  6.ประกาศตรวจการจ้าง (งวดเดียว) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  7.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564  
  8.รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
 
  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
  แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
  แผนบริืหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  การประเมินผลการบริการสาธารณะของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 สมัยสามัญที่ 4
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยแรก
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
 
 
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 61-63
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64-66
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 63
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 62
  รายงานสรุปแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
  รายงานผลโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
  โครงการบุคคลต้นแบบ
  ประกาศมาตรฐานจริยธรรม
 
 
  จดทะเบียนพาณิชย์
  การขอหนังสือรับรอง
  การขอข้อมูลข่าวสาร
  ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  ขออนุญาตก่อสร้าง
  ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
  ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
  ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  ขั้นตอนการให้บริการงานป้องกันฯ
  ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
  ขั้นตอนการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ขั้นตอนการติดต่อชำระภาษี
  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
  ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
  ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน
  ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
  เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 
 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
  คู่มือประชาชน
  ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
  เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
  ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  ขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  ขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ใบปลิว ในที่สาธารณะ
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ
  กจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นจดทะเบียน
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตากฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  แจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน(ส่วนภูมิภาค)
  การแจ้งขุดดิน
  การแจ้งถมดิน
  เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
  การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การรับชำระภาษีป้าย
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ การรับเรื่องราวขอความช่วยเหลือประชาชน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการจัดตั้งตลาด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ แจ้งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตตั้งประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ติกต่อขอใบอนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขุดดิน ถมดิน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ จดทะเบียนพาณิชย์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ภาษีป้าย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ รับสมัคร ศพด.
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกใบอนุญาต รับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โทร/แฟ็กซ์ : 053-574775 , 053-574159 E-Mail : Thatoungluang.223@gmail.com