ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
โครงการอัยการลำพูนพบประชาชน ประจำปี 2561
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการอัยการลำพูนพบประชาชน ประจำปี 2561 จาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ มรดกสำหรับประชาชน กฏหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หนี้สิน การทำสั อ่านต่อ »
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติ ปันสุภา ประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
กาดนวัตวิถีบ้านหนองฟ้า
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางสาวกัลยา รัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และพนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมพิธีเปิด “กาดนวัตวิถีบ้านหนองฟ้า” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธาน พิธีเปิด ณ บ้านหนองยางฟ้า ม.5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน อ่านต่อ »
 
 
 
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561  
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561  
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๓
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๓
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๓
 
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ (ปีงบ 61)
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ณ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,792,088.76 บาทถ้วน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 24 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ »
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ปีงบ 61)
     ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ณ ซอย 7 บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 190,000 บาทถ้วน โดย ร้านบ้านทาการช่าง ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 2 กันยายน 2561 อ่านต่อ »
 
 
 
กำจัดวัชพืชและตัดไม้พาดสายไฟ
     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทารับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ มีเศษวัชพืชติดทางเดินของน้ำบริเวณสะพานข้ามน้ำแม่ตู๊ด หมู่ที่ 2 และมีกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณหมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ได้ จึ่งประสานงานร่วมกับกองช่างเร่งดำเนินการ โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ชุด โดยชุดปฏิบัติงานที่ 1 ได้รับการสนับสนุนการนำทีมโดย นายแดนชัย ขัดคำ (ผอ.กองช่าง) ดำเนินการตัดวัชพืชบริเวณสะ อ่านต่อ »
 
แจกต้นกล้าลำไย(เหตุวาตภัย)
     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางสาวกัลยา รัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกันมอบต้นกล้า ลำไยให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ที่เป็นพืชผลทางการเกษตร(ลำไย) เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา จำนวน 181 ราย เพื่อให้ราษฎรนำต้นกล้าลำไยที่ได้ ไปปลูกท อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัดสุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 
 Design by MODNGAN.COM