ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองสวัสดิการ
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •ตลาดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •.............................................
 •แผนดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •-งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •-งานกองช่าง
 •-งานไฟฟ้า
 •-งานป้องกันฯ
 •-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 •-คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้พลังงานประจำปี
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •-ประจำปี พ.ศ.2565
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •-ปีพ.ศ. 2562
 •-ปีพ.ศ. 2563
 •-ปีพ.ศ. 2564
 •-ปีพ.ศ. 2565
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงานการรับ-จ่ายเงิน
 •-ประจำปีงบ 2563 (30ก.ย.63)
 •-ประจำปีงบ 2564 (30ก.ย.64)
 •..............................................
 •รางานผลการตรวจสอบ(สตง.)
 •-ประจำปีงบ 2563
 •-ประจำปีงบ 2564
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •-ประจำปี 2564 (มี.ค.64)
 •-ประจำปี 2565 (มี.ค.65)
 •..............................................
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
 •-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •..............................................
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 •จรรยาบรรข้าราชการ ปี 2565
 •นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ปี 2565
 •มาตรการในการสร้างจิตสำนึก ปี 2565
 •ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
 •ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 •ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2665
 •..............................................
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 •-ประจำปี 2561 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •-ประจำปี 2562 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •-ประจำปี 2563 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •-ประจำปี 2564 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •-ประจำปี 2565 (6 เดือน)
 •..............................................
 •รายงาน E-PLANNACC
 •-ประจำปี 63 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 64 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 65 (6 เดือน)
 •..............................................
 •คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 •-การดำเนินการตามมาตรการฯ
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2563
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2564
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจงาน
 •-คำสั่งแต่งตั้ง
 •-บันทึกขออนุมัติ
 •-รายงานการประชุม 10 ม.ค.63
 •-รายงานการประชุม 4 ส.ค.63
 •..............................................
 •ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •-คำร้องทั่วไป
 •-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •-ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •-ขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •-ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •-ขอยกเลิกกิจการ
 •-ขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •-ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •-ตัวอย่างหนังสือภายนอก
 •-ตัวอย่างหนังสือภายใน
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •โทรศัพท์สายด่วน
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2563
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2564
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2563 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2564 (รูปเล่ม)
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และนางสาวกัลยา รัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรียกพนักงานเทศบาลทุกกอง ทุกฝ่าย เข้าประชุมประจำเดือน อ่านต่อ »
 
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
     วันนี้ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 อ่านต่อ »
 
 
 
พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรม บารมีใน อ่านต่อ »
 
ทต.ทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุฯ
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนางสาวศิริกร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2566  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านต่อ »
 
ปี 64 :โครการจ้างเหมาวางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน บริเวณสนามกีฬาบ้านทาทุ่งหลวง
     โครการจ้างเหมาวางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน บริเวณสนามกีฬาบ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน งบประมาณ 38,300.00 บาท โดย ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วังตาลก่อสร้าง อ่านต่อ »
 
 
 
เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น . นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบ หมายให้ สิบโทพรรัตน์ เสาตอ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ งานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศัก อ่านต่อ »
 
สูบน้ำท่วมขัง ม.2
     นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี ตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธณภัย และกองช่าง ดำเนิน การ สนันสนุนการสูบน้ำที่ท่วมขังบ้านเรียนราษฎร อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay)
  สรุปราคากลางโครงการจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลฯ หมู่ 2 บ้านเหมืองลึก
  ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหลวงไปทางบ้านหนองหล่ม ม.2
  ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล. ฝายหนองยางไคล หมู่ที่ 5
  ราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.2
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 
 
  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
  แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 8
  แผนบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  การประเมินผลการบริการสาธารณะของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2564 ครั้งแรก
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายงานการประชุสภาเทศบาล ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยแรก คร้้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่สอง คร้้งที่ 2
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
  รานงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2565 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
 
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 64-66
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565
  คำสั่งแต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนรองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  คำสั่งแบ่งงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
  คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัดเทศบาล
  คำสั่งแบ่งงานกองคลัง
  คำสั่งแบ่งงานกองช่าง
  คำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา
  คำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม
 
 
  จดทะเบียนพาณิชย์
  การขอหนังสือรับรอง
  การขอข้อมูลข่าวสาร
  ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  ขออนุญาตก่อสร้าง
  ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
  ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
  ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  ขั้นตอนการให้บริการงานป้องกันฯ
  ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
  ขั้นตอนการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ขั้นตอนการติดต่อชำระภาษี
  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
  ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
  ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน
  ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
  เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 
 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2564
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564
  ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 
  คู่มือประชาชน
  ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
  เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
  ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  ขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  ขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ใบปลิว ในที่สาธารณะ
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ
  กจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นจดทะเบียน
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตากฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  แจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน(ส่วนภูมิภาค)
  การแจ้งขุดดิน
  การแจ้งถมดิน
  เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
  การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การรับชำระภาษีป้าย
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ การรับเรื่องราวขอความช่วยเหลือประชาชน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการจัดตั้งตลาด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ แจ้งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตตั้งประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ติกต่อขอใบอนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขุดดิน ถมดิน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ จดทะเบียนพาณิชย์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ภาษีป้าย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ รับสมัคร ศพด.
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกใบอนุญาต รับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โทร/แฟ็กซ์ : 053-574775 , 053-574159 E-Mail : saraban@thatoungluang.go.th