ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •แผนดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •-งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •-งานกองช่าง
 •-งานไฟฟ้า
 •-งานป้องกันฯ
 •-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 •-คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •-ประจำปี พ.ศ.2565
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •-ปีพ.ศ. 2562
 •-ปีพ.ศ. 2563
 •-ปีพ.ศ. 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงานการรับ-จ่ายเงิน
 •-ประจำปีงบ 2563 (30ก.ย.63)
 •-ประจำปีงบ 2564 (30ก.ย.64)
 •..............................................
 •รางานผลการตรวจสอบ(สตง.)
 •-ประจำปีงบ 2563
 •..............................................
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •-ประจำปี 2564 (มี.ค.64)
 •..............................................
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •..............................................
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 • -ปี 2563 รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ
 •-ปี 2564 วัฒนธรรมองค์กร
 •-ปี 2564 จรรยาบรรณข้าราชการ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •..............................................
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 •-ประจำปี 2561 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •-ประจำปี 2562 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •-ประจำปี 2563 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •-ประจำปี 2564 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงาน E-PLANNACC
 •-ประจำปี 63 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 64 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 •-การดำเนินการตามมาตรการฯ
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2563
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจงาน
 •-คำสั่งแต่งตั้ง
 •-บันทึกขออนุมัติ
 •-รายงานการประชุม 10 ม.ค.63
 •-รายงานการประชุม 4 ส.ค.63
 •..............................................
 •ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •-คำร้องทั่วไป
 •-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •-ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •-ขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •-ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •-ขอยกเลิกกิจการ
 •-ขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •-ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •โทรศัพท์สายด่วน
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2563
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2563 (รูปเล่ม)
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
เดินทางไปส่งนางเฉลิมพร อ่อนแสง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (เวลา10.00 น.) นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยา รัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เดินทางไปยังเทศบาล ตำบลริมปิง เพื่อส่ง นางเฉลิมพร อ่อนแสง (น้องต่าย) นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
ประชุมสปสช. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง, นางสุวลี ทาสัก ผู้อำนวยการกองคลัง, นายยุทธนา ปิงชัย หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เรื่องการรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาทุ่งหลว อ่านต่อ »
 
 
 
ลงพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงเพื่อค้นหาคนตาบอด
     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้กอง สวัสดิการสังคมและสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1, เขต 2, ร่วมกับนางสาวจันทร์แรม รินกาศ ผู้แทนคนตาบอดประจำจังหวัดลำพูน และสมาคมนวดแผนไทยโดยคนตาบอดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวงเพื่อค้นหาคนตาบอดสมัครเป็นสมาชิกสมาคม คนตาบอดแห่งประเทศไทย อ่านต่อ »
 
ทต.ทาทุ่งหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำร่วมกับปภ.จังหวัดลำพูน
     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนายแดนชัย ขัดคำ ผู้ อำนวยการกองช่าง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกับสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางและลำน้ำแม่ทา เพื่อสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความ จำเป็น จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และ อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565  
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน
  ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ เพื่อจัดตั้ง CQ ของตำบลทาทุ่งหลวง
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง คนงาน
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
 
 
ปี 64 :โครการจ้างเหมาวางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน บริเวณสนามกีฬาบ้านทาทุ่งหลวง
     โครการจ้างเหมาวางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน บริเวณสนามกีฬาบ้านทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี 6 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน งบประมาณ 38,300.00 บาท โดย ห้างหุ้น ส่วนจำกัด วังตาลก่อสร้าง อ่านต่อ »
 
ปี 64 :โครการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ รถดับเพลิง จำนวน 1 หลัง ณ สำนักงานเทศบาล
     โครการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ รถดับเพลิง จำนวน 1 หลัง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง หมู่ที่ 4 ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปริมาณงาน โรงจอดรถขยะ รถดับเพลิง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 190,000.00 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีวิสุทธิ์ก่อสร้าง อ่านต่อ »
 
 
 
มอบกระเบื้อง 21 พ.ค. 64
     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ นาย เมืองคำ แสงกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องจำนวน 96 แผ่น ครอบจำนวน 16 แผ่น ให้แก่ราษฎรของ ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วง เวลา 15.30 น.ของวันที 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป อ่านต่อ »
 
มอบกระเบื้อง 21 เม.ย. 64
     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ปฏิบัติหน้าที่ นายก เทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องจำนวน 222 แผ่น ครอบจำนวน 36 แผ่น ให้แก่ราษฎรของตำบลทาทุ่งหลวง ประกอบด้วย ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง ,ม.2 บ้านเหมืองลึก, ,ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว ที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเวลา 17.50 น.ของวันที 20 เมษายน ท อ่านต่อ »
 
 
 
  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก  
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหลวงไปทางบ้านหนองหล่ม ม.2
  ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล. ฝายหนองยางไคล หมู่ที่ 5
  ราคากลางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.2
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
  แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
  แผนบริืหารความต่อเนื่องในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  การประเมินผลการบริการสาธารณะของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564
 
 
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุง)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี64-66
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 63
  การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ) ปี 2563
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563
  คำสั่งแต่งตั้งผู้บฏิบัติราชการแทนรองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
  จดทะเบียนพาณิชย์
  การขอหนังสือรับรอง
  การขอข้อมูลข่าวสาร
  ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  ขออนุญาตก่อสร้าง
  ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
  ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
  ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  ขั้นตอนการให้บริการงานป้องกันฯ
  ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
  ขั้นตอนการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  ขั้นตอนการติดต่อชำระภาษี
  ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
  ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
  ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน
  ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
  เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 
 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563
  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2564
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
  คู่มือประชาชน
  ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
  เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
  ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  ขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  ขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ใบปลิว ในที่สาธารณะ
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ
  กจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นจดทะเบียน
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตากฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  แจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน(ส่วนภูมิภาค)
  การแจ้งขุดดิน
  การแจ้งถมดิน
  เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
  การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การรับชำระภาษีป้าย
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ การรับเรื่องราวขอความช่วยเหลือประชาชน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการจัดตั้งตลาด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ แจ้งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตตั้งประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ติกต่อขอใบอนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขุดดิน ถมดิน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ จดทะเบียนพาณิชย์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ภาษีป้าย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ รับสมัคร ศพด.
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกใบอนุญาต รับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โทร/แฟ็กซ์ : 053-574775 , 053-574159 E-Mail : saraban@thatoungluang.go.th