ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 

     ภูเขา   หมายถึง   สันเขาหลายๆลูกที่มีแนวมาบรรจบกันเป็นสันปันน้ำและไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่  ตำบลทาทุ่งหลวงเป็นป่าต้นน้ำที่มีความชุ่มชื้น เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่อุดมไปด้วยสมุนไพรนานาพันธุ์ นกป่า และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     พื้นที่การเกษตร   หมายถึง   วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลทาทุ่งหลวงที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไย ทำนา และปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เพราะมีสภาพแวดล้อมและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ยังประกอบอาชีพแกะสลักไม้เป็นอาชีพหลักอีกชนิดหนึ่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ถือเป็นสินค้าOTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน

     แม่น้ำ   หมายถึง  ลำน้ำแม่ทาและลำน้ำแม่ตู๊ด ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งรับน้ำจากสันเขาและน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ใกล้เคียง ไหลเข้าพื้นที่ทำการเกษตรตามลำเหมืองสายต่างๆ

     ต้นไม้   หมายถึง   ต้นจามจุรี หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ต้นฉำฉา” เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา และเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความโดดเด่นของวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง

ประวัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

     ตำบลทาทุ่งหลวง ได้รับการยกระดับเป็นสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล ปี พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ให้มีผลบังคับในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม  2538  ต่อมาในวันที่ 20 กุมถาพันธ์ 2540  ตำบลทาทุ่งหลวงได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน โดยกำหนด ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในปีแรก มีนายสุพจน์  แก้วกาศ กำนันตำบลทาทุ่งหลวงเป็นประธานกรรมการการบริหารมีที่ทำการอยู่ที่บ้านหนองยางไคล มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033 (สายแม่ทา-ท่าจักร) ผ่านกลาง ทำให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และยังมีเส้นทางถนนลูกรังซึ่งใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลและตำบลอื่นๆ
 
 
 Design by MODNGAN.COM