ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
ชื่อ : ช้างเชิงเทียน
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:.................... ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ดอกทิวลิปตั้งโต๊ะ
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย: คุณเกี๋ยงคำ สารกาศ ราคา 25 บาท/ดอก
 
ชื่อ : ปลาเงิน-ปลาทอง
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย: ร้านสงัดแกะสลัก ม.4 ราคา 325 บาท / ตัว
 
ชื่อ : มอเตอร์ไซด์โยก
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:หจก.ทรัพย์สินภัทรา ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ช้าง
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายวิศรุต แก้วกาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ชุดโต๊ะ-เก้าอี้
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:ร้านชุติมา แอนติค ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ช้าง(ทำสี)
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:หจก.ทรัพย์สินภัทรา ราคา.......บ.
 
ชื่อ : พระรูปใบโพธิ์
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายไกรศร ตันกาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ที่เก็บพระ
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายไกรศร ตันกาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : เก้าอี้
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายเกรียงศักดิ์ ปัญญากาศ ราคา 150 บ.
 
ชื่อ : ช่อฟ้า
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายสงัด ใจกาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : เก้าอี้เอน
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายประสิทธิ์ ตันกาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : แมวชุด
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายสะอาด ใหม่กาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : เต่าทอง
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นายสะอาด ใหม่กาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ของประดับ
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:.......................... ราคา.......บ.
 
ชื่อ : แจกันไม้มะม่วง
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:ร้านชุติมา แอนติค ราคา.......บ.
 
ชื่อ : คนดนตรี
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย: ร้านชุติมา แอนติค ราคา.......บ.
 
ชื่อ : โตกช้าง
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:................................ราคา.......บ.
 
ชื่อ : ดอกบัว
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย:นางเกี๋ยงคำ สารกาศ ราคา.......บ.
 
ชื่อ : แมวคู่
รายละเอียด : สถานที่จำหน่าย: ร้านแทน-ขวัญ ราคา.......บ.
 
 
 Design by MODNGAN.COM