ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 •ประชาคมหมู่บ้าน
 •โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
 •มาตรการป้องกันการรับสินบน
 •มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 •มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 •แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2562
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ) ปี 2563
 •โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
 •ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ งานป้องกันฯ
 •ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
 •มาตรฐานการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 •ขั้นตอนการติดต่อชำระภาษี ประจำปี 2563
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2562
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2563
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานการประเมินผล 12 เดือน ปี 61
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2562)
 •รายงานการประเมินผลแผนฯ 6 เดือน ปี 62
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •รายงานดำเนินงาน ปี 2562
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •รายงาน e plan รอบ 6 เดือน
 •..............................................
 •สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 •พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2563
 •สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562
 •รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 •แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
 •ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านระบบ egp
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
 •มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
 •รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •..............................................
 •ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง 63
 •..............................................
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานกองช่าง
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานไฟฟ้า
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
 •คู่มือการปฏิบัติงาน งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •..............................................
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกกิจการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาต และเลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •QR Code Face Book
 
 
 
 
 
 
รายละเอียด : ชื่อ-สกุล : นายจรัญ สุรินทร์กาศ วัน-เดือน-ปีเกิด : 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2482 อายุ : 69 ปี จบการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันประกอบอาชีพ : ตีเหล็ก สืบทอดภูมิปัญญาจาก : ญาติซึ่งเป็นคุณลุง แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : การตีเหล็กเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ยากเพียงแต่ต้องอาศัยความ อดทน ประณีต เพราะเวลาตีต้องอยู่หน้าเตา ตลอดเวลา เป็นการสร้างรายได้เสริมจากการทำนา ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่ ค่อยสนใจ หรือถ้าสนใจก็จะทำด้วยวิธีสมัยใหม่ ที่แม้จะไม่ยุ่งยาก ทำได้วันละหลายเล่ม แต่ก็ยังขาดความประณีต ผมจึง พยายามอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ภูมิปัญญาอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน
 
รายละเอียด : ชื่อ-สกุล : นายวงค์ เดคำกาศ วัน-เดือน-ปีเกิด : - มกราคม พ.ศ.2473 อายุ : 80 ปี จบการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันประกอบอาชีพ : ทำนา ทำสวน จักสานขาย สืบทอดภูมิปัญญาจาก : รุ่นพ่อ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น :สืบทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสานมาจากรุ่นพ่อ โดยเครื่องจักสานส่วนใหญ่จะเป็น ประเภทที่ใช้ในการเกษตร ส่วนใหญ่แล้วจะทำไว้ใช้กันภายในครอบครัว ถ้ามีคนมาสั่งถึงจะทำจำหน่าย การจักสานนั้น เป็น งานละเอียด ใช้เวลานานผลตอบแทนต่ำ ลูกหลานรวมถึง เด็กและเยาวชนในชุมชนจึงไม่ให้ความสนใจ ส่วนใหญ่คนใน ชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเข้าไปทำงานในเมืองซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
 
รายละเอียด : ชื่อ-สกุล : นายบุญส่ง ใจกาศ วัน-เดือน-ปีเกิด : 3 สิงหาคม พ.ศ.2498 อายุ : 55 ปี จบการศึกษา : ปวช. โรงเรียนการช่างลำพูน ปัจจุบันประกอบอาชีพ : แกะสลักรูปเหมือน สืบทอดภูมิปัญญาจาก : ฝึกฝนกับบิดาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ (ป.3) แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น :การสืบทอดภูมิปัญญา ปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้สนใจ เนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดและใช้เวลา นานกว่าที่จะทำรายได้ให้กับผู้แกะสลัก แต่ในความคิดของผมกลับมองว่า อาชีพการแกะสลักไม้เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ดี เพราะในอนาคตข้างหน้าช่างแกะสลักไม้จะต้องลดลงไปอีกมาก ส่งผลให้มีผลงานแกะน้อยลง เมื่อชิ้นงานน้อยลง ทำให้ ชิ้นงานมีคุณค่าราคาก็เพิ่มขึ้น แต่ในอนาคตอีกหลายสิบปีข้างหน้างานแกะสลักไม้ อาจสูญหายและถูกกลืนกินไปตาม วัฒนธรรมตะวันตก คงเหลือแต่ผลงานที่หลงเหลือแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อย่างไร้ผู้สืบทอด
 
รายละเอียด : ชื่อ-สกุล : นางบุญยวง อุดจี้ วัน-เดือน-ปีเกิด : 1 มิถุนายน พ.ศ.2489 อายุ : 64 ปี จบการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันประกอบอาชีพ : สืบทอดภูมิปัญญาจาก : เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : จุดประสงค์หลักของการจ๊อยเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ พิธีกรรมความเชื่อโดยตรง สำหรับการสืบสานบทเพลงพื้นบ้านได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง และ จากสภาพสังคมในปัจจุบันทำให้บทเพลงเหล่านี้ค่อยๆเลือนหายไป เพื่อให้บทเพลงยังคงอยู่ ควรมีการตั้ง กลุ่มเพื่อเป็น ศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
 
รายละเอียด : ชื่อ-สกุล : นายภัตรไพร ลินเสนกาศ วัน-เดือน-ปีเกิด : 1 ตุลาคม พ.ศ.2495 อายุ : 58 ปี จบการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันประกอบอาชีพ : แกะสลักไม้ สืบทอดภูมิปัญญาจาก : ฝึกสอนจากผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้น แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : อาชีพที่สุจริตดี มาเรียนรู้ดูก็ไม่น่าจะเสียหายจึงตัดสินใจเรียนฝึกฝนเล่นดนตรีพื้นบ้าน ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาเด็กและเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจ ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะอีกไม่นานภูมิปัญญาการเล่น ดนตรีพื้นเมืองคงต้องสูญหายไปตามกาลเวลา
 
รายละเอียด : ชื่อ-สกุล : นางขันแก้ว ต้อกาศ วัน-เดือน-ปีเกิด : 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2493 อายุ : 60 ปี การศึกษา : จบการศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันประกอบอาชีพ : นวดแผนโบราณอย่างเดียว สืบทอดภูมิปัญญาจาก : การศึกษาวิชานวดโบราณจาก วัดโพธิ์ กทม. และนวดเท้า จ.เชียงใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : จากเดิมรับทำสีบ้าน สีเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด แต่พออายุมากขึ้น เริ่มทำไม่ไหว สุขภาพ ร่างกายย่ำแย่ เป็นภูมิแพ้ จึงคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพ ทำอะไรดี ประกอบกับ สามีเสียชีวิต มีลูกคนเดียว ปัจจุบันอยู่กับมารดา สองคน ต่อมามีคนมาชักชนให้ไปเรียนนวดที่วัดโพธิ์ กทม. เรียน 1 เดือน และไปเรียนนวดเท้าที่เชียงใหม่อีก 2 เดือน หลัง จากเรียนจบ ก็รับจ้างนวดตามต่างจังหวัด พอหาประสบการณ์ได้ซักระยะก็กลับมาบ้าน รับจ้างนวดแผนโบราณอยู่บ้าน เพราะ ตอนนั้นอาชีพนี้ยังไม่มีคนสนใจเท่าไหร่ ลูกค้ามากมาย บ้างก็เดินทางมาเอง แต่บางทีก็ออกนอกสถานที่บ้าง แล้วแต่ลูกค้า ส่วนมาจะพูดเป็นเสียเดียวกันว่าหายปวด ลูกค้าขาประจำก็เยอะ ปัจจุบันเดินทางไปนวดที่บ้าน พลเอกวินัย พันธุ์ศรี (ถ้าผิด ต้องขออภัย เนื่องจากแม่แก้ว แก่มากแล้ว) เป็นประจำ เดือนหนึ่ง 2 ครั้ง และเป็นแม่ครูสอน นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนทา ขุมเงินวิทยาคาร ทุกเทอม ๆละ 15 ชั่วโมง สอนมา 2-3 ปีแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือ อยากให้เยาวชนให้ความสำคัญ กับการเรียนนวดแผนโบราณ ถึงแม้ไม่ได้ประกอบอาชีพ ก็อยากให้มีวิชาความรู้ติดตัว ภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าจะได้คงอยู่ ไม่สูญหายไปไหน
 
 
 Design by MODNGAN.COM