ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
ชื่อ : นายสุวรรณ สันติวราณุรักษ์ (ประธานสหกรณ์ไม้แกะสลักแม่ทา)
รายละเอียด : ชื่อร้าน : หจก.ทรัพย์สินภัทรา ที่ตั้งร้าน : 117 ม.4 บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053- 574754 , 081-8853287 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของที่ระลึก
 
ชื่อ : นายสงัด จินะกาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน : สงัดแกะสลัก ที่ตั้งร้าน : ม.4 บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053-574664 ประเภทสินค้า : ช้าง นางไหว้ ตุ๊กตา ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก เฟอร์นิเจอร์
 
ชื่อ : คุณศิริขวัญ กันทะวงค์
รายละเอียด : ชื่อร้าน : แทนขวัญ ที่ตั้งร้าน : 120/1 ม.3 บ้านท้องฝาย ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053- 575026 , 081-7061961 ,089-8388443 ประเภทสินค้า : หุ่นไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก รับทำตามออเดอร์ ทั้งปลีกและ ส่ง
 
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ตันกาศ
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 170 ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 089-8519053 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 
ชื่อ : นางเกี๋ยงคำ สารกาศ
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 249 ม.2 บ้านเหมืองลึก ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 081-0288551 , 053-574769 ประเภท สินค้า : ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 
ชื่อ : นายวรรณชัย ปวนกาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน :วรรณชัยแกะสลัก ที่ตั้งร้าน : 103/1 ม.3 บ้านท้องฝาย ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 089- 8545217 , 053-574308 ประเภทสินค้า : ตุ๊กตาไม้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก
 
ชื่อ : นายวิศรุต แก้วกาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน : บ้านวิศรุต ที่ตั้งร้าน : 138 ม.4 บ้านหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053- 574698 , 081-9922325 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก เฟอร์นิเจอร์ สัตว์ต่างๆ
 
ชื่อ : นางรมณี แก้วกาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน :กิจเกษมแกะสลัก ที่ตั้งร้าน : 196 ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 084- 1015289 , 053-574154 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 
ชื่อ : นางสาวนงเยาว์ ทะกาศ
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 199 ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 081-9521148 ประเภทสินค้า : เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน
 
ชื่อ : นายทวีป นันตากาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน : เรือนไทยทวีป ที่ตั้งร้าน : 50/1 ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 089-8535378 , 053-574416 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน นางไหว้
 
ชื่อ : นางชุติมา รินเชื้อ
รายละเอียด : ชื่อร้าน : ชุติมา แอนติค ที่ตั้งร้าน : 30/7 ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 084-3781067 ประเภทสินค้า : พระพุทธรูป เศียรพระ ของตกแต่งบ้าน
 
ชื่อ : นายวีระ นันตากาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน : วีระ แกะสลัก ที่ตั้งร้าน : 70/3 ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 089-9974775 ประเภทสินค้า : แกะสลักรากไม้ ไม้สัก ของตกแต่งบ้าน และงานตามสั่ง
 
ชื่อ : นายอุดม นันตากาศ
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 78 ม.3 บ้านท้องฝาย ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 089-8530195 , 053-574455 ประเภท สินค้า : ของตกแต่งบ้าน ตุ๊กตาไม้ สัตว์
 
ชื่อ : นายไกรศร ตันกาศ
รายละเอียด : ชื่อร้าน : บ้านไกรศร ที่ตั้งร้าน : 278 ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 081-9524543 ประเภทสินค้า : พระพุทธรูป ของตกแต่ง
 
ชื่อ : นายบุญส่ง ใจกาศ (ลุงตุ๋ย)
รายละเอียด : ชื่อร้าน : แกะสลักรูปเหมือน ม.ไม้ ที่ตั้งร้าน : 216 ม.2 บ้านเหมืองลึก ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053-574123 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน งานตามสั่ง รูปเหมือน
 
ชื่อ : นายสงัด ใจกาศ
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 171 ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053-574820 ประเภทสินค้า : ของตกแต่งบ้าน
 
ชื่อ : นายสะอาด ใหม่กาศ
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 286 ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : 053-574712 ประเภทสินค้า : ตุ๊กตาไม้แกะสลัก สัตว์ต่างๆ และของตกแต่งบ้าน
 
ชื่อ : นายดำรง ใจขาว
รายละเอียด : ที่ตั้งร้าน : 192 ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เบอร์โทรศัพท์ : - ประเภทสินค้า : ป้ายตัวหนังสือ นางไหว้
 
 
 Design by MODNGAN.COM