ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  ที่จะพิจารณาลดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน    (จำนวน 19 กระบวนงาน)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553
 
ที่ กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม เวลาที่ปรับลด
1 สำนักปลัด

- สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
15 วัน/ราย 3 ชั่วโมง/ราย
2 - ช่วยเหลือสาธารณภัย 1 ชั่วโมง ทันทีที่ได้รับแจ้ง
3 - รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 7 นาที/ราย 5 นาที / ราย
4 - ขอรับการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอื่น 5 วัน/ราย 3 วัน/ราย
5 - ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2 วัน/ราย 1 วัน/ราย
7 กองคลัง

- จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
8 - จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
9 - จัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
10 - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 10 วัน/ราย 10 วัน/ราย
11

- ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ

15 วัน/ราย 7 วัน/ราย
12 - ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 15 วัน/ราย 7 วัน/ราย
13 - ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร
15 วัน/ราย 7 วัน/ราย
14 - ขออนุญาตจัดตั้งตลาดในเอกชน 15 วัน/ราย 7 วัน/ราย
15 กองช่าง

- ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

15 วัน/ราย 5 วัน/ราย
16 - ขออนุญาตขุดดินถมดิน 15 วัน/ราย 7 วัน/ราย
17 - ขออนุญาตตั้งโรงงาน 20 วัน/ราย 10 วัน/ราย
18 - การขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 15 วัน/ราย 7 วัน/ราย
19 - ขออนุญาตประกอบกิจการร้าน วีดีทัศน์ (ร้านคาราโอเกะ และ ร้านเกมส์) 5 วัน/ราย 3 วัน/ราย
 
 
 Design by MODNGAN.COM