:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำร้องทั่วไป 26 ธ.ค. 65
2 ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 26 ธ.ค. 65
3 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 26 ธ.ค. 65
4 แบบฟรอมขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ 26 ธ.ค. 65
5 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ) 26 ธ.ค. 65
6 ขอยกเลิกกิจการ 26 ธ.ค. 65
7 คำขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 26 ธ.ค. 65
8 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 26 ธ.ค. 65
9 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 26 ธ.ค. 65
10 ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 26 ธ.ค. 65
11 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01 26 ธ.ค. 65
12 ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02 26 ธ.ค. 65
13 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 26 ธ.ค. 65
14 ตัวอย่างหนังสือภายใน 26 ธ.ค. 65