:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

ประวัติเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
     ตำบลทาทุ่งหลวง ได้รับการยกระดับเป็นสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล ปี พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ให้มีผลบังคับในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 มีนาคม  2538  ต่อมาในวันที่ 20 กุมถาพันธ์ 2540  ตำบลทาทุ่งหลวงได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน โดยกำหนด ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในปีแรก มีนายสุพจน์  แก้วกาศ กำนันตำบลทาทุ่งหลวงเป็นประธานกรรมการการบริหารมีที่ทำการอยู่ที่บ้านหนองยางไคล มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033 (สายแม่ทา-ท่าจักร) ผ่านกลาง ทำให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และยังมีเส้นทางถนนลูกรังซึ่งใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลและตำบลอื่นๆ