:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 ภูเขา   หมายถึง   สันเขาหลายๆลูกที่มีแนวมาบรรจบกันเป็นสันปันน้ำและไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่  ตำบลทาทุ่งหลวงเป็นป่าต้นน้ำที่มีความชุ่มชื้น เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่อุดมไปด้วยสมุนไพรนานาพันธุ์ นกป่า และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
     พื้นที่การเกษตร   หมายถึง   วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลทาทุ่งหลวงที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไย ทำนา และปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เพราะมีสภาพแวดล้อมและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ยังประกอบอาชีพแกะสลักไม้เป็นอาชีพหลักอีกชนิดหนึ่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ถือเป็นสินค้าOTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน

     แม่น้ำ   หมายถึง  ลำน้ำแม่ทาและลำน้ำแม่ตู๊ด ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำหลักที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งรับน้ำจากสันเขาและน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ใกล้เคียง ไหลเข้าพื้นที่ทำการเกษตรตามลำเหมืองสายต่างๆ

     ต้นไม้   หมายถึง   ต้นจามจุรี หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ต้นฉำฉา” เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา และเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความโดดเด่นของวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง