ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
ประวัติ : สภาพป่าชุมชนบ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นป่าเบ็ญจพรรณแล้ง ระบบนิเวศน์มีความสมบูรณ์ มีพรรณไม้คละเคล้ากันไป มีเถาวัลย์เครือเขามากมาย เป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก และมีต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้สักทอง ไม้ตึง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง และอื่นๆ อีกหลายชนิดด้วยกัน เนื้อที่ป่าทั้งหมด 2,300 ไร่ ประกอบด้วยดอย(ภูเขา) มี 4 ลูก เรียกชื่อดังนี้ ดอยหลวง ดอยค่าง และดอยตุ๊เข้ากรรม ดอยบวบ น้ำตกจำนวน 1 แห่ง และยังมีน้ำจำ หรือน้ำซึม โดยจะมีน้ำออกมาจากดินตลอดทั้งปี ซึ่งในป่าชุมชนบ้านทาทุ่งหลวง มีน้ำจำประมาณ 3 - 4 แห่ง
การจัดการป่า : พื้นฐานของสังคมบ้านทาทุ่งหลวง อำแม่ทา จังหวัดลำพูน ชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพิงป่า อยู่ในปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร สมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยมาช้านาน นอกจากนี้ชาวบ้านทาทุ่งหลวงยังพึ่งพาน้ำจากป่าใช้ทำนา ทำสวน อาศัยผลผลิตจากป่าเพื่อสร้างรายได้เพื่อการยังชีพ เมื่อป่าเป็นพื้นฐานชีวิต และป่าถูกทำลายเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้า เช่น การขยายพื้นที่เพื่อทำการเกษตร การลักลอบตัดไม้เพื่อการค้า การบุกรุกเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2541 ชุมชนและผู้นำชุมชนเล็งเห็นว่าพื้นที่ป่าที่เหลือในชุมชนมีลดน้อยลง และมีสภาพเสื่อมโทรม หากไม่ดำเนินการรักษาป่าอย่างจริงจังในอนาคตคงไม่มีป่าเป็นไว้ให้ลูกหลาน ชุมชนจึงร่วมกับแกนนำเดินสำรวจป่าและจัดประชุมประชาคม ทำความเข้าใจ และขอฉันทามติร่วมกันในการจัดตั้งป่าชุมชน มีการกำหนดขอบเขตป่าชุมชน มีการกำหนดกฎระเบียบป่าชุมชน จัดตั้งคณะทำงานชื่อ “ คณะกรรมการรักษาป่าชุมชนบ้านทาทุ่งหลวง ” ขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนไม่ให้เสียหายหรือถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
แนวเขตของป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง ทิศตะวันตก จรดเขตบ้านทุ่งทองกวาว ต.ทาทุ่งหลวง ทิศตะวันตก จรดเขตบ้านหนองหมู ต.ทาขุมเงิน ทิศเหนือ จรดเขต ต.เหมืองจี้ ต.ป่าสัก ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ทิศใต้ จรดถนนสายทาทุ่งหลวง - ทุ่งทองกวาว ข้อตกลงและกฎระเบียบของป่าชุมชน 1. ห้ามตัดไม้ทำลายป่า ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎของป่าชุมชน 2. ถ้าลักลอบตัดไม้ในเขตป่าชุมชน ปรับตามขนาดของไม้คิดเป็นนิ้ว นิ้วละ 500 บาท 3. ห้ามนำกล้วยไม้ สมุนไพร ต้นผักหวาน ออกจากป่าชุมชน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท 4. ห้ามนำหน่อไม้ออกจากป่าชุมชนเกิน 1 ถุง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับ 1,000 บาท 5. ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิด
 
 Design by MODNGAN.COM