:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 แฟ็กซ์ 053-574775

ชื่อ: จัดกรรมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

23 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามที่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร.เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร) ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี รวมถึงความรับผิดชอบ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีต่อสังคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร