ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •แผนดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •-งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •-งานกองช่าง
 •-งานไฟฟ้า
 •-งานป้องกันฯ
 •-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 •-คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •-ประจำปี พ.ศ.2565
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •-ปีพ.ศ. 2562
 •-ปีพ.ศ. 2563
 •-ปีพ.ศ. 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงานการรับ-จ่ายเงิน
 •-ประจำปีงบ 2563 (30ก.ย.63)
 •-ประจำปีงบ 2564 (30ก.ย.64)
 •..............................................
 •รางานผลการตรวจสอบ(สตง.)
 •-ประจำปีงบ 2563
 •..............................................
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •-ประจำปี 2564 (มี.ค.64)
 •..............................................
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •..............................................
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 • -ปี 2563 รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ
 •-ปี 2564 วัฒนธรรมองค์กร
 •-ปี 2564 จรรยาบรรณข้าราชการ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •..............................................
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 •-ประจำปี 2561 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •-ประจำปี 2562 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •-ประจำปี 2563 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •-ประจำปี 2564 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงาน E-PLANNACC
 •-ประจำปี 63 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 64 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 •-การดำเนินการตามมาตรการฯ
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2563
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจงาน
 •-คำสั่งแต่งตั้ง
 •-บันทึกขออนุมัติ
 •-รายงานการประชุม 10 ม.ค.63
 •-รายงานการประชุม 4 ส.ค.63
 •..............................................
 •ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •-คำร้องทั่วไป
 •-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •-ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •-ขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •-ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •-ขอยกเลิกกิจการ
 •-ขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •-ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •โทรศัพท์สายด่วน
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2563
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2563 (รูปเล่ม)
 
 
 
 
ประมวลบุคคลที่ควรยกย่อง
หัวข้อ : รับมอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนางหลั่น ใจดีกาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : บ้านหนองยางไคล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ชุมชนต้นแบบฯ
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ขอแสดงความยินดีกับ ชุมชนบ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4 ตำบลทาทุ่งหลวง ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง "ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร" จังหวัดลำพูน และเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายนิพล เจอกาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล พร้อมด้วย นางนิตยา ดีสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอแม่ทา และคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารของหมู่บ้าน เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง "ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร" จังหวัดลำพูน และเงินรางวัล 5,000 บาท จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ในจังหวัดลำพูนปลูกผักและสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน และชุมชน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางปิยพร ถากาศ รับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปิยพร ถากาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเมืองคำ แสงกาศ รับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนายเมืองคำ แสงกาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทศ เสาวภาณี รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง ที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญรอด เรืองกาศ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ขอแสดงความยินดี กับคุณพ่อบุญรอด เรืองกาศ อายุ 71 ปี พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่ จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2562
10 เมษายน 2562 ครอบครัวนายบุญยนต์ นันตากาศ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น จากนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
นายเรวัต สุภาษี อายุ 56 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ สตรีไทยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยบารมี" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ รับมอบช่อดอกไม้ จากท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางบัวจอน ต้อกาศ คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561
นางบัวจอน ต้อกาศ อายุ 85 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
นายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า อายุ 56 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมบูรณ์ ปาระมีกาศ รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น
นายสมบูรณ์ ปะระมีกาศ อายุ 68 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางเหรียญชัย สมวะเวียง รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2560
นางเหรียญชัย สมวะเวียง อายุ 72 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายประสงค์ คำวงษา รับรางวัล อพม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559
นายประสงค์ คำวงษา อายุ 67 ปี เข้ารับช่อดอกไม้ จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน(อพม.)ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมเพชร ปันกาศ ผู้พิการ ประเภทที่ 3 รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมเพชร ปันกาศ อายุ 43 ปี ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ผู้พิการ ประเภทที่ 3 พิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย ในงาน วันคนพิการสากล จังหวัดลำพูน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างทำและพัฒนา "อารยสถาปัตย์"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายชาญ จอมเมืองกาศ พ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน ปี 2559
นายชาญ จอมเมืองกาศ อายุ 75 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดลำพูน (ลำดับที่ 198) เข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน(พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : แม่ศรีพลอย ถากาศ ครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน ปี 2559
ครอบครัวคุณแม่ศรีพลอย ถากาศ หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในงาน”เมืองบุญหละปูน สู่สังคมผู้สูงอายุและครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558
นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558 อำเภอแม่ทา และเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2558 จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จ.ลำพูน ประจำปี 2558
นายศรีไวย์ สุตินกาศ อายุ 78 ปี รับมอบโล่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ครอบครัวร่มเย็น อ.แม่ทา ประจำปี 2558
ครอบครัว นายเปลี่ยน คำดวงกาศ หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ในงานครอบครัวเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน "ครอบครัว 3 วัย ถักทอสายใยความสุข" จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงได้คัดเลือกครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ตัวแทน ม.4 บ้านหนองยางไคล จากทั้งหมด 6 ครอบครัว 6 หมู่บ้าน ในตำบลทาทุ่งหลวง (ซึ่งผ่านการพิจารณาเสนอมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย) และทางเทศบาลพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ครอบครัว แล้วเสนอให้สนง.พัฒนาสังคมฯ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูนในครั้งนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทินกร สุตินกาศ พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 (ระดับอำเภอแม่ทา)
นายทินกร สุตินกาศ อายุ 50 ปี พ่อตัวอย่างอำเภอแม่ทา(พ่อตัวอย่างตำบลทาทุ่งหลวง) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์ศรี แสนสะวะ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ระดับจังหวัดลำพูน)
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นางจันทร์ศรี แสนสะวะ (แม่ยุย) อายุ 62 ปี แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (จังหวัดลำพูน) ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทวี ใจเมือง รับรางวัลพ่อตัวอย่าง จ.ลำพูน ประจำปี 2556 (ระดับอ.แม่ทา)
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ อ.ทวี ใจเมือง พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางหลั่น ใจดีกาศ รางวัลแม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายวงค์ เดคำกาศ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี และ นางสาวเพียงหทัย สุภาษี พ่อ-ลูกดีเด่น ประจำปี 2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางศรีพลอย ถากาศ แม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ พ่อดีเด่น ประจำปี 2553
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์เพ็ญ ตื้อกาศ แม่สู้ชีวิต ประเภท แม่ที่มีลูกพิการ ในงาน“มหิดล - วันแม่” ประจำปี 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญส่ง ใจกาศ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โทร/แฟ็กซ์ : 053-574775 , 053-574159 E-Mail : saraban@thatoungluang.go.th