ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •แผนดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •-งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •-งานกองช่าง
 •-งานไฟฟ้า
 •-งานป้องกันฯ
 •-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 •-คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •..............................................
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •-ปีพ.ศ. 2562
 •-ปีพ.ศ. 2563
 •-ปีพ.ศ. 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •..............................................
 •รายงานการรับ-จ่ายเงิน
 •-ประจำปีงบ 2563 (30ก.ย.63)
 •..............................................
 •รางานผลการตรวจสอบ(สตง.)
 •-ประจำปีงบ 2563
 •..............................................
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •-ประจำปี 2564 (มี.ค.64)
 •..............................................
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •..............................................
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 • -ปี 2563 รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ
 •-ปี 2564 วัฒนธรรมองค์กร
 •-ปี 2564 จรรยาบรรณข้าราชการ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •..............................................
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 •-ประจำปี 2561 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •-ประจำปี 2562 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •-ประจำปี 2563 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •-ประจำปี 2564 (6 เดือน)
 •..............................................
 •รายงาน E-PLANNACC
 •-ประจำปี 63 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 64 (6 เดือน)
 •..............................................
 •คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 •-การดำเนินการตามมาตรการฯ
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2563
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจงาน
 •-คำสั่งแต่งตั้ง
 •-บันทึกขออนุมัติ
 •-รายงานการประชุม 10 ม.ค.63
 •-รายงานการประชุม 4 ส.ค.63
 •..............................................
 •ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •-คำร้องทั่วไป
 •-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •-ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •-ขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •-ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •-ขอยกเลิกกิจการ
 •-ขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •-ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •โทรศัพท์สายด่วน
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2563 (รูปเล่ม)
 
 
 
 
ประมวลบุคคลที่ควรยกย่อง
หัวข้อ : นางปิยพร ถากาศ รับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปิยพร ถากาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเมืองคำ แสงกาศ รับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนายเมืองคำ แสงกาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทศ เสาวภาณี รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง ที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญรอด เรืองกาศ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ขอแสดงความยินดี กับคุณพ่อบุญรอด เรืองกาศ อายุ 71 ปี พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่ จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2562
10 เมษายน 2562 ครอบครัวนายบุญยนต์ นันตากาศ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น จากนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
นายเรวัต สุภาษี อายุ 56 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ สตรีไทยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยบารมี" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ รับมอบช่อดอกไม้ จากท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางบัวจอน ต้อกาศ คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561
นางบัวจอน ต้อกาศ อายุ 85 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
นายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า อายุ 56 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมบูรณ์ ปาระมีกาศ รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น
นายสมบูรณ์ ปะระมีกาศ อายุ 68 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางเหรียญชัย สมวะเวียง รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2560
นางเหรียญชัย สมวะเวียง อายุ 72 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายประสงค์ คำวงษา รับรางวัล อพม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559
นายประสงค์ คำวงษา อายุ 67 ปี เข้ารับช่อดอกไม้ จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน(อพม.)ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมเพชร ปันกาศ ผู้พิการ ประเภทที่ 3 รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมเพชร ปันกาศ อายุ 43 ปี ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ผู้พิการ ประเภทที่ 3 พิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย ในงาน วันคนพิการสากล จังหวัดลำพูน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างทำและพัฒนา "อารยสถาปัตย์"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายชาญ จอมเมืองกาศ พ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน ปี 2559
นายชาญ จอมเมืองกาศ อายุ 75 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดลำพูน (ลำดับที่ 198) เข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน(พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : แม่ศรีพลอย ถากาศ ครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน ปี 2559
ครอบครัวคุณแม่ศรีพลอย ถากาศ หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในงาน”เมืองบุญหละปูน สู่สังคมผู้สูงอายุและครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558
นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558 อำเภอแม่ทา และเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2558 จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จ.ลำพูน ประจำปี 2558
นายศรีไวย์ สุตินกาศ อายุ 78 ปี รับมอบโล่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ครอบครัวร่มเย็น อ.แม่ทา ประจำปี 2558
ครอบครัว นายเปลี่ยน คำดวงกาศ หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ในงานครอบครัวเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน "ครอบครัว 3 วัย ถักทอสายใยความสุข" จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงได้คัดเลือกครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ตัวแทน ม.4 บ้านหนองยางไคล จากทั้งหมด 6 ครอบครัว 6 หมู่บ้าน ในตำบลทาทุ่งหลวง (ซึ่งผ่านการพิจารณาเสนอมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย) และทางเทศบาลพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ครอบครัว แล้วเสนอให้สนง.พัฒนาสังคมฯ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูนในครั้งนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทินกร สุตินกาศ พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 (ระดับอำเภอแม่ทา)
นายทินกร สุตินกาศ อายุ 50 ปี พ่อตัวอย่างอำเภอแม่ทา(พ่อตัวอย่างตำบลทาทุ่งหลวง) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์ศรี แสนสะวะ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ระดับจังหวัดลำพูน)
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นางจันทร์ศรี แสนสะวะ (แม่ยุย) อายุ 62 ปี แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (จังหวัดลำพูน) ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทวี ใจเมือง รับรางวัลพ่อตัวอย่าง จ.ลำพูน ประจำปี 2556 (ระดับอ.แม่ทา)
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ อ.ทวี ใจเมือง พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางหลั่น ใจดีกาศ รางวัลแม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายวงค์ เดคำกาศ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี และ นางสาวเพียงหทัย สุภาษี พ่อ-ลูกดีเด่น ประจำปี 2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางศรีพลอย ถากาศ แม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ พ่อดีเด่น ประจำปี 2553
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์เพ็ญ ตื้อกาศ แม่สู้ชีวิต ประเภท แม่ที่มีลูกพิการ ในงาน“มหิดล - วันแม่” ประจำปี 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญส่ง ใจกาศ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โทร/แฟ็กซ์ : 053-574775 , 053-574159 E-Mail : Thatoungluang.223@gmail.com