ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •คู่มือสำหรับประชาชน
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
ประมวลบุคคลที่ควรยกย่อง
หัวข้อ : นายสมบูรณ์ ปาระมีกาศ รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น
นายสมบูรณ์ ปะระมีกาศ อายุ 68 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางเหรียญชัย สมวะเวียง รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2560
นางเหรียญชัย สมวะเวียง อายุ 72 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายประสงค์ คำวงษา รับรางวัล อพม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559
นายประสงค์ คำวงษา อายุ 67 ปี เข้ารับช่อดอกไม้ จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน(อพม.)ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมเพชร ปันกาศ ผู้พิการ ประเภทที่ 3 รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมเพชร ปันกาศ อายุ 43 ปี ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ผู้พิการ ประเภทที่ 3 พิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย ในงาน วันคนพิการสากล จังหวัดลำพูน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างทำและพัฒนา "อารยสถาปัตย์"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายชาญ จอมเมืองกาศ พ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน ปี 2559
นายชาญ จอมเมืองกาศ อายุ 75 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดลำพูน (ลำดับที่ 198) เข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน(พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : แม่ศรีพลอย ถากาศ ครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน ปี 2559
ครอบครัวคุณแม่ศรีพลอย ถากาศ หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในงาน”เมืองบุญหละปูน สู่สังคมผู้สูงอายุและครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558
นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558 อำเภอแม่ทา และเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2558 จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จ.ลำพูน ประจำปี 2558
นายศรีไวย์ สุตินกาศ อายุ 78 ปี รับมอบโล่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ครอบครัวร่มเย็น อ.แม่ทา ประจำปี 2558
ครอบครัว นายเปลี่ยน คำดวงกาศ หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ในงานครอบครัวเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน "ครอบครัว 3 วัย ถักทอสายใยความสุข" จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงได้คัดเลือกครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ตัวแทน ม.4 บ้านหนองยางไคล จากทั้งหมด 6 ครอบครัว 6 หมู่บ้าน ในตำบลทาทุ่งหลวง (ซึ่งผ่านการพิจารณาเสนอมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย) และทางเทศบาลพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ครอบครัว แล้วเสนอให้สนง.พัฒนาสังคมฯ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูนในครั้งนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทินกร สุตินกาศ พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 (ระดับอำเภอแม่ทา)
นายทินกร สุตินกาศ อายุ 50 ปี พ่อตัวอย่างอำเภอแม่ทา(พ่อตัวอย่างตำบลทาทุ่งหลวง) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์ศรี แสนสะวะ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ระดับจังหวัดลำพูน)
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นางจันทร์ศรี แสนสะวะ (แม่ยุย) อายุ 62 ปี แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (จังหวัดลำพูน) ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทวี ใจเมือง รับรางวัลพ่อตัวอย่าง จ.ลำพูน ประจำปี 2556 (ระดับอ.แม่ทา)
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ อ.ทวี ใจเมือง พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางหลั่น ใจดีกาศ รางวัลแม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายวงค์ เดคำกาศ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี และ นางสาวเพียงหทัย สุภาษี พ่อ-ลูกดีเด่น ประจำปี 2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางศรีพลอย ถากาศ แม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ พ่อดีเด่น ประจำปี 2553
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์เพ็ญ ตื้อกาศ แม่สู้ชีวิต ประเภท แม่ที่มีลูกพิการ ในงาน“มหิดล - วันแม่” ประจำปี 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญส่ง ใจกาศ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Design by MODNGAN.COM