ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 •ประชาคมหมู่บ้าน
 •โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
 •มาตรการป้องกันการรับสินบน
 •มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 •มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 •แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2562
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ) ปี 2563
 •โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
 •ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ งานป้องกันฯ
 •ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
 •มาตรฐานการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 •ขั้นตอนการติดต่อชำระภาษี ประจำปี 2563
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2562
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2563
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานการประเมินผล 12 เดือน ปี 61
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2562)
 •รายงานการประเมินผลแผนฯ 6 เดือน ปี 62
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •รายงานดำเนินงาน ปี 2562
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •รายงาน e plan รอบ 6 เดือน
 •..............................................
 •สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 •พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2563
 •สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562
 •รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 •แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
 •ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านระบบ egp
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
 •มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
 •รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •..............................................
 •ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง 63
 •..............................................
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานกองช่าง
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานไฟฟ้า
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
 •คู่มือการปฏิบัติงาน งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •..............................................
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกกิจการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาต และเลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561
 •รายงานประจำปี 2562
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •QR Code Face Book
 •โทรศัพท์สายด่วน
 
 
 
 
 
ประมวลบุคคลที่ควรยกย่อง
หัวข้อ : นางปิยพร ถากาศ รับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปิยพร ถากาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเมืองคำ แสงกาศ รับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนายเมืองคำ แสงกาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทศ เสาวภาณี รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง ที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญรอด เรืองกาศ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ขอแสดงความยินดี กับคุณพ่อบุญรอด เรืองกาศ อายุ 71 ปี พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่ จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2562
10 เมษายน 2562 ครอบครัวนายบุญยนต์ นันตากาศ ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่ครอบครัวร่มเย็น จากนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
นายเรวัต สุภาษี อายุ 56 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ สตรีไทยดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางแจ่มจันทร์ เกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ สตรีไทยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยบารมี" ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางทองเพ็ญ ดีจิตกาศ รับมอบช่อดอกไม้ จากท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางบัวจอน ต้อกาศ คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561
นางบัวจอน ต้อกาศ อายุ 85 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
นายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า อายุ 56 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมบูรณ์ ปาระมีกาศ รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น
นายสมบูรณ์ ปะระมีกาศ อายุ 68 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางเหรียญชัย สมวะเวียง รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน ปี 2560
นางเหรียญชัย สมวะเวียง อายุ 72 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายประสงค์ คำวงษา รับรางวัล อพม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559
นายประสงค์ คำวงษา อายุ 67 ปี เข้ารับช่อดอกไม้ จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความยินดีกับรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน(อพม.)ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายสมเพชร ปันกาศ ผู้พิการ ประเภทที่ 3 รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมเพชร ปันกาศ อายุ 43 ปี ม.5 บ้านหนองยางฟ้า ผู้พิการ ประเภทที่ 3 พิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับมอบเกียรติบัตร จากเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ไทย ในงาน วันคนพิการสากล จังหวัดลำพูน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างทำและพัฒนา "อารยสถาปัตย์"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายชาญ จอมเมืองกาศ พ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน ปี 2559
นายชาญ จอมเมืองกาศ อายุ 75 ปี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างของจังหวัดลำพูน จากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2559 คุณแม่สาคร หมอกเมือง แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดลำพูน (ลำดับที่ 198) เข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน(พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : แม่ศรีพลอย ถากาศ ครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน ปี 2559
ครอบครัวคุณแม่ศรีพลอย ถากาศ หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในงาน”เมืองบุญหละปูน สู่สังคมผู้สูงอายุและครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558
นายอินนวล แสงแก้วกาศ พ่อตัวอย่างประจำปี 2558 อำเภอแม่ทา และเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2558 จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จ.ลำพูน ประจำปี 2558
นายศรีไวย์ สุตินกาศ อายุ 78 ปี รับมอบโล่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ครอบครัวร่มเย็น อ.แม่ทา ประจำปี 2558
ครอบครัว นายเปลี่ยน คำดวงกาศ หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน จากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ ในงานครอบครัวเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน "ครอบครัว 3 วัย ถักทอสายใยความสุข" จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงได้คัดเลือกครอบครัวนายเปลี่ยน คำดวงกาศ ตัวแทน ม.4 บ้านหนองยางไคล จากทั้งหมด 6 ครอบครัว 6 หมู่บ้าน ในตำบลทาทุ่งหลวง (ซึ่งผ่านการพิจารณาเสนอมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย) และทางเทศบาลพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ครอบครัว แล้วเสนอให้สนง.พัฒนาสังคมฯ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูนในครั้งนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทินกร สุตินกาศ พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 (ระดับอำเภอแม่ทา)
นายทินกร สุตินกาศ อายุ 50 ปี พ่อตัวอย่างอำเภอแม่ทา(พ่อตัวอย่างตำบลทาทุ่งหลวง) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์ศรี แสนสะวะ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ระดับจังหวัดลำพูน)
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 นางจันทร์ศรี แสนสะวะ (แม่ยุย) อายุ 62 ปี แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 (จังหวัดลำพูน) ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร เพื่อรับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทาน เกียรติบัตร และเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายทวี ใจเมือง รับรางวัลพ่อตัวอย่าง จ.ลำพูน ประจำปี 2556 (ระดับอ.แม่ทา)
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ อ.ทวี ใจเมือง พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางหลั่น ใจดีกาศ รางวัลแม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายวงค์ เดคำกาศ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2556
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายเรวัต สุภาษี และ นางสาวเพียงหทัย สุภาษี พ่อ-ลูกดีเด่น ประจำปี 2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางศรีพลอย ถากาศ แม่ดีเด่น อ.แม่ทา ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญยนต์ นันตากาศ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2554
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายศรีไวย์ สุตินกาศ พ่อดีเด่น ประจำปี 2553
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นางจันทร์เพ็ญ ตื้อกาศ แม่สู้ชีวิต ประเภท แม่ที่มีลูกพิการ ในงาน“มหิดล - วันแม่” ประจำปี 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : นายบุญส่ง ใจกาศ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Design by MODNGAN.COM