ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •ตลาดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •.............................................
 •แผนดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •-งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •-งานกองช่าง
 •-งานไฟฟ้า
 •-งานป้องกันฯ
 •-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 •-คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้พลังงานประจำปี
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •..............................................
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •-ประจำปี พ.ศ.2565
 •..............................................
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •-ปีพ.ศ. 2562
 •-ปีพ.ศ. 2563
 •-ปีพ.ศ. 2564
 •-ปีพ.ศ. 2565
 •..............................................
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 •-ประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •-ประจำปี พ.ศ.2562
 •-ประจำปี พ.ศ.2563
 •-ประจำปี พ.ศ.2564
 •..............................................
 •รายงานการรับ-จ่ายเงิน
 •-ประจำปีงบ 2563 (30ก.ย.63)
 •-ประจำปีงบ 2564 (30ก.ย.64)
 •..............................................
 •รางานผลการตรวจสอบ(สตง.)
 •-ประจำปีงบ 2563
 •-ประจำปีงบ 2564
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •-ประจำปี 2561
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •-ประจำปี 2564 (มี.ค.64)
 •-ประจำปี 2565 (มี.ค.65)
 •..............................................
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •-ประจำปี 2562
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 2565
 •..............................................
 •การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •-ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
 •-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 •..............................................
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 •จรรยาบรรข้าราชการ ปี 2565
 •นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ปี 2565
 •มาตรการในการสร้างจิตสำนึก ปี 2565
 •ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
 •ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 •ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2665
 •..............................................
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 •-ประจำปี 2561 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •-ประจำปี 2562 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •-ประจำปี 2563 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •-ประจำปี 2564 (6 เดือน)
 •-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 •-ประจำปี 2565 (6 เดือน)
 •..............................................
 •รายงาน E-PLANNACC
 •-ประจำปี 63 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2563
 •-ประจำปี 64 (6 เดือน)
 •-ประจำปี 2564
 •-ประจำปี 65 (6 เดือน)
 •..............................................
 •คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
 •-การดำเนินการตามมาตรการฯ
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2563
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2564
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง ภารกิจงาน
 •-คำสั่งแต่งตั้ง
 •-บันทึกขออนุมัติ
 •-รายงานการประชุม 10 ม.ค.63
 •-รายงานการประชุม 4 ส.ค.63
 •..............................................
 •ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •-คำร้องทั่วไป
 •-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •-ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •-ขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •-ขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •-ขอยกเลิกกิจการ
 •-ขออนุญาต เลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •-ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •-ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •-ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •โทรศัพท์สายด่วน
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2563
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2564
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2565
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2563 (รูปเล่ม)
 •รายงานประจำปี 2564 (รูปเล่ม)
 
 
 
 
ประมวลรางวัล / ผลงานดีเด่น
หัวข้อ : ทต.ทาทุ่งหลวง รับใบประกาศ ตำบลขับขี่ปลอดภัย ดีเด่น
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณโครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" ดีเด่น จาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 6 แห่ง ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ทต.ทาทุ่งหลวง รับใบประกาศ อปท.สะอาดสู่ความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะที่ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สะอาดสู่ความยั่งยืน" โดยได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน "ตมแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2563" ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ทต.ทาทุ่งหลวง รับเกียรติบัตร ITA ในระดับ A
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับ(A) จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบนโยบายสร้าง "ลำพูน โปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ (ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)" แก่ข้าราชการและภาคีเครือข่าย เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และย้ำถึงผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ที่จังหวัดลำพูนอยู่ในระดับสูง จากค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ และร่วมรับชมการมอบรางวัล ITA Awards ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จากส่วนกลาง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง รับใบประกาศเกียรติคุณตำบลสารสนเทศต้นแบบฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และนายชัยเดช ร่มป่าตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : ศพค.ดีเด่น
10 เมษายน 2562 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ นางเฉลิมพร อ่อนแสง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายจักรกฤษณ์ เดคำกาศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับดีเด่น(ศพค.ดีเด่น) จากนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ณ หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน (HAS)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 61 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน" (HAS) จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ รับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางาน บริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ณ ห้องประชุมดอกป้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รับมอบใบประกาศ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง รับมอบใบประกาศ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สถานี LP-LS-SV19 ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รับมอบในประกาศเกียรติคุณ ตำบลปลอดขยะเปียก ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เป็น "ตำบลปลอดขยะเปียก" ตามโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รับมอบเกียรติบัตรเป็นภาคีเครือข่ายฯ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให้ นางยุพินธุ์ นันตากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง รับมอบเกียรติบัตร "เป็นภาคีเครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560" โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ คัดแยกขยะ(ระยะสั้น)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ จินะกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เข้าร่วมประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้ง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น) โดยมีอปท.ที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 20 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนโครงการคัดแยกขยะ(ระยะสั้น)ต่อไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รับมอบเกียรติบัตร ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ ประจำปี 2559
นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ในงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รางวัลอันดับ 2 (คุณธรรมและความโปร่งใสฯ)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เทศบาล ตำบลทาทุ่งหลวง โดยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เข้ารับใบประกาศ รางวัลอันดับ 2 ผู้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จากนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment )ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รางวัลชนะเลิศขบวนและรถประดับลำไย ประจำปี 2559
เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ตัวแทนอำเภอแม่ทา เข้ารับโล่ห์รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ขบวนและรถประดับลำไย ในงานลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : หมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 52 (บ้านเหมืองลึก)
นายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน เดินทางไปรับรางวัลชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2552 (จังหวัดลำพูน) จาก ฯพณฯ องคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค์) ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2551 จาก ป.ป.ช. จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ : รางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 223 หมู่ 4 บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โทร/แฟ็กซ์ : 053-574775 , 053-574159 E-Mail : saraban@thatoungluang.go.th