ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
ตรวจประเมิน ITA ประจำปี 2560
     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี ตำบลทาทุ่งหลวง ,นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับ ทีมตรวจประเมินฯและเข้ารับการตรวจเอกสาร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 และทีมตรวจป อ่านต่อ »
 
ทต.ทาทุ่งหลวง ปฏิบัติงานประจำร้านมัจฉากาชาด
     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 16.00-24.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดยนายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทา ทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำร้านมัจฉากาชาด ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ณ ร้านมัจฉา กาชาด บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ่านต่อ »
 
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ประจำปี 2560
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชาติ ปันสุภา ประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประกาศเปิดประชุม สภา สมัยสามัญ 4 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชาติ ปันสุภา ประธานสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
  กำหนดการงานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561  
  หลักเกณฑ์การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร  
  หลักเกณฑ์การประกวดฟ้อนยอง ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร  
  หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบุคคลชาย / หญิง ประจำปี 2561 พร้อมใบสมัคร  
  หลักเกณฑ์ขบวนแห่รถไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 พร้อมแบบตอบรับ  
  ประกาศเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่องผลการเลือกสรรบุคคล เพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 
 
ปี 60 : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.3
     โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.0 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน งบประมาณ 300,000 บาท ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดย หจก.รุ่งระพีคอนสครัคชั่น ผู้รับจ้าง อ่านต่อ »
 
ปี 60 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ทา ม.1
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายเลียบลำน้ำแม่ทา ม.1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 182,000 บาท ก่อสร้าง ณ หมู่ ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย หจก.เสรีวิสุทธ์ เป็นผู้รับจ้าง อ่านต่อ »
 
 
 
โครงการนายอำเภอของประชาชน อำเภอแม่ทา
     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ นายยุทธพงศ์ ไชยศร ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา เป็นตัวแทนมอบวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย กระเบื้อง หิน ทราย เหล็ก เสา ฯลฯ ให้กับครอบครัวของ นายสุทัศน์ นันตากาศ อายุ 47 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว,ร่างกาย ระดับ 3 ราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก ตามโครงการนาย อำเภอของประชาชน อำเภอแม่ทา อ่านต่อ »
 
สร้างห้องน้ำ บ้านนายปั๋น ปัญญากาศ ม.3
     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางยุพินธุ์ นันตากาศ รอง นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ,รพสต.ทาทุ่งหลวง ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. และจิตอาสาในหมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย จำนวน 20 คน ช่วยกันสร้างห้องน้ำให้บ้านนายปั๋น ปัญญากาศ อายุ 83 ปี ผู้พิการทางตาและการได้ยิน เนื่องจากห้องน้ำเดิมพัง และอยู่ไกลจากตัวบ้าน โดยได้ขอรับการสนับสนุนงบ อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัาง ฯ ประจำปี 2561  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 
 Design by MODNGAN.COM