ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตรื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2561
 •คู่มือประชาชน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การแจ้งขุดดิน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
กิจกรรมธรรมสัญจรฯและโครงการส่งเสริมความรู้เทิดทูนสถาบันฯ
     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบล ทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และประชาชนตำบลทาทุ่งหลวง จำนวน 400 คน ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร เคลื่อนที่สู่ประชาชน ตำบลทาทุ่งหลวง-ทากาศ โครงการส่งเสริมความรู้เทิดทูนสถาบันหลักของชาติและเสริ อ่านต่อ »
 
ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 61(ปีงบ 62)
     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรียกพนักงานเทศบาลทุกกอง ทุกฝ่าย เข้าประชุมประจำเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรก ของปีงบประมาณ 2562 เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละกอง ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อนำมา ปรับปรุงการทำงานในปีงบ 62 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
ต้อนรับผู้เข้าประกวดมีสทีนไทยแลนด์ 2018
     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นายสงัด จินะกาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง(เจ้าของร้านสงัดแกะ สลัก) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ให้การต้อนรับ ผู้เข้าประกวดมีสทีนไทย แลนด์ 2018 จำนวน 50 คน และทีมงาน ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาท อ่านต่อ »
 
ถ่ายทำ VTR มีสทีนไทยแลนด์ 2018
     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยา รัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และนายสงัด จินะกาศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง(เจ้าของร้าน สงัดแกะสลัก) ให้การต้อนรับ น้องเกรซ นางสาวบุศรินทร์ แซ่ลี้ รองอันดับ 1 มีสทีนไทยแลนด์ 2015 พร้อมทีมงาน เพื่อมาเก็บ ภาพการแกะสลักไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ภายในร้านสงัดแกะสลัก เพื่อนำไป อ่านต่อ »
 
 
 
  หลักเกณฑ์และใบสมัคร การประกวดแข่งขันกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด ปี 61  
  หลักเกณฑ์และใบสมัคร การประกวดก่อเจดีย์ทรายประเพณียี่เป็งล้านนา ปี 61  
  หลักเกณฑ์และใบสมัคร การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ตำบลทาทุ่งหลวง ปี 61  
  หลักเกณฑ์และใบสมัคร การประกวดหนูน้อยนพมาศ ตำบลทาทุ่งหลวง ปี 61  
  ประกาศเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  กำหนดการงานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 
 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ (ปีงบ 61)
     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ณ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,792,088.76 บาทถ้วน โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 24 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ »
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ปีงบ 61)
     ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ณ ซอย 7 บ้านหนองยางไคล หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 190,000 บาทถ้วน โดย ร้านบ้านทาการช่าง ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 2 กันยายน 2561 อ่านต่อ »
 
 
 
นายกเทศมนตรีรับผู้ป่วยพักฟื้นร่างกายต่อที่บ้านพัก
     เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมกับเจ้า หน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-งานกู้ชีพ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง รับผู้ป่วยราษฎรใน พื้นที่กลับมาพักฟื้นร่างกายยังบ้านพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
กำจัดวัชพืชและตัดไม้พาดสายไฟ
     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทารับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ มีเศษวัชพืชติดทางเดินของน้ำบริเวณสะพานข้ามน้ำแม่ตู๊ด หมู่ที่ 2 และมีกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณหมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ได้ จึ่งประสานงานร่วมกับกองช่างเร่งดำเนินการ โดยแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ชุด โดยชุดปฏิบัติงานที่ 1 ได้รับการสนับสนุนการนำทีมโดย นายแดนชัย ขัดคำ (ผอ.กองช่าง) ดำเนินการตัดวัชพืชบริเวณสะ อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศ ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ร่าง TOR จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 
 Design by MODNGAN.COM